Inteligentne urządzenia w Twoim domu

Infolinia: pn-czw. 9:00 - 18:00, pt. 9:00 - 17:00 |   (22) 877-77-77 877-77-78 801-011-977
Kategorie
Koszyk
Koszyk
Koszyk

Regulamin Karty Upominkowej Orlen

 

 

PROMOCJA " Kupuj AGD i tankuj za darmo "

 

Klient który zakupi sprzęt AGD objęty promocją otrzyma Kartę Upominkową

do wykorzystania na stacjach Orlen i Bliska


 

Definicje: 

Akcja Promocyjna: sprzedaż produktów promocyjnych wskazanych w pkt. 3.6 regulaminu promocji. 

Uczestnik Akcji Promocyjnej, klient ostateczny: osoba fizyczna nabywająca sprzęt AGD do użytku własnego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w sklepie AGDSmart.

Punkt Sprzedaży: sklep www.agdsmart.pl

 

I. Postanowienia ogólne 

1.1 Organizatorem Akcji, czyli sprzedaży premiowej, jest AGDSmart   

z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Sławęcińska 8, Macierzysz , zwany dalej Organizatorem przy współpracy z Orlen.

1.2 Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.3 Czas trwania Akcji Promocyjnej obejmuje okres od 25.02.2022 r. do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania się zapasów.

 

II.Warunki uczestnictwa w Promocji 

2.1 Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które w momencie wzięcia udziału w Akcji spełniają następujące warunki: 

  1. a) ukończyły 18 rok życia, 
  2. b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium RP, 
  3. c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 
  4. d) zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia, 
  5. e) w okresie trwania Promocji dokonały zakupu produktu objętego promocją (wskazane w pkt. 3.6 niniejszego regulaminu) z wyłączeniem zakupu na raty.

2.2 Udział w Akcji i podanie związanych z udziałem w Akcji danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. 

Dane osobowe uczestników przetwarzane będą na potrzeby prowadzenia Akcji przez AGDSmart oraz marketingu własnych produktów.

 

III. Zasady Promocji 

3.1 W akcji promocyjnej może wziąć udział każdy klient ostateczny, który kupi w terminie od 25.02.2022 do 31.12.2022 promocyjny sprzęt wskazany w pkt. 3.6.

3.2 Akcja obejmuje wyłącznie zakupy dokonane w sklepie AGDSmart.pl

3.3 Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z Uczestnikiem celem weryfikacji.  

3.4 Uczestnik Akcji Promocyjnej nie może przenieść prawa do uczestnictwa w sprzedaży premiowej i uzyskania rabatu na osoby trzecie. Rabat nie podlega wymianie na pieniądze ani świadczenia innego rodzaju. 

3.5 Ze sprzedaży premiowej opisanej w pkt. 4.1 regulaminu, może skorzystać Uczestnik, który zakupi dowolną liczbę produktów objętych promocją za pośrednictwem strony internetowej sklepu www.agdsmart.pl 

3.6 Promocją objęte są następujące modele oznaczone na stronie www.agdsmart.pl jako "+ X zł na KARCIE UPOMINKOWEJ ORLEN" gdzie X oznacza przyznany nominał w złotych polskich na Karcie Upominkowej

3.7 Nagrody będą wysyłane drogą pocztową za pośrednictwem Poczty Polskiej - przesyłką poleconą, dwa razy w miesiącu: każdego 15go i 25go dnia miesiąca.

3.8 Nagrody nie są przyznawane w przypadku zakupu na raty. Nagrody będą przyznawane jedynie za zakup za gotówkę, jak i przy płatności przelewem na konto AgdSmart Wysokińscy.

3.9 Nagrody nie będą przyznawane w przypadku zakupów z indywidualną wyceną, gdzie zastosowane zostały inne promocje dla Klientów. Promocje lub naliczanie rabatu nie łączą się. 

 

IV.Nagrody 

4.1 Nagrodą przy zakupie produktu objętego promocją, za pośrednictwem strony www.agdsmart.pl jest przedpłacona Karta Upominkowa o właściwym nominale = 50zł, 100zł lub 200zł lub ich wielokrotność do wykorzystania na stacjach Orlen oraz bliska zgodnie z regulaminem wydawania Kart Upominkowych Orlen . Pełen regulamin dostępny jest pod linkiem Regulamin Kart Upominkowych Orlen.

4.2 Szczegóły zakupu premiowego określa pkt. 3.1 

 

V.Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej 

5.1 Reklamacje odnośnie do przebiegu Akcji mogą być zgłoszone pisemnie, listem poleconym,  na adres Organizatora do dnia 31.01.2023 roku (decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora).

5.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

5.3 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.

5.4 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji  w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

5.5 Reklamacje odnośnie do przebiegu Akcji Promocyjnej nie dotyczą roszczeń z tytułu wad sprzętu oraz braku dostawy lub dostawy innego sprzętu niż należny Uczestnikowi Akcji Promocyjnej, który spełnił wszystkie warunki do jego otrzymania na podstawie niniejszego Regulaminu.  

Zgłaszanie roszczeń w powyższym zakresie regulują stosowne przepisy prawa. 

 

VI.Odstąpienie od umowy zakupu i zwrot urządzenia 

6.1 W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta zwrotowi podlega zakupione urządzenie.

6.2 Organizator akceptuje zwrot urządzeń za pośrednictwem punktu sprzedaży w oryginalnym opakowaniu, zwrócone urządzenia nie mogą posiadać znamion użytkowania. 

6.3 Uczestnik Akcji Promocyjnej może dokonać zwrotu zakupionego urządzenia/urządzeń w ciągu 14 dni.

6.4 W przypadku wystąpienia wady produktu, należy postępować zgodnie z regulaminem zamieszczonym  w Karcie Gwarancyjnej Producenta. 

6.5 W przypadku zwrotu urządzenia a wykorzystania przez uczestnika nagrody jaką jest Prepaidowa Karta Upominkowa, wartość nagrody zostanie odjęta od sumy zakupów Uczestnika w przelewie zwrotnym.

 

VII. Odpowiedzialność Organizatora 

7.1 Przy odbiorze nagrody od przewoźnika należy sprawdzić, czy sprzęt nie zawiera widocznych uszkodzeń i ubytków.  W przypadku ich wystąpienia należy zażądać od przewoźnika sporządzenia stanu przesyłki i ustalenia okoliczności  powstania szkody. Reklamacje dotyczące ubytków lub uszkodzeń sprzętu bez protokołu sporządzonego przez przewoźnika  nie będą uwzględniane.

7.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane opóźnieniem lub niedoręczeniem nagród promocyjnych. 

 

VIII Postanowienia końcowe 

8.1 Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Akcji Promocyjnej wyłącznie w formie mailowej. 

8.2 Udział Uczestnika w akcji oznacza akceptację zasad akcji zawartych w niniejszym regulaminie.

8.3 Wszystkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcja będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.

 


Zapraszamy do zakupów i kontaktu - AGDSMART 

Firma

AGD SMART Wysokińscy Sp.J.
ul. Sławęcińska 8, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Infolinia:
Pon. - Czw.: 9:00 - 18:00
Pt.:             9:00 - 17:00

(22) 877 77 77, (22) 877 77 78, 0 801 011 977
e-mail: sprzedaz@agdsmart.pl

Dział importu:
tel: +48 604 509 100
e-mail: piotr@agdsmart.pl

Dział exportu:
WhatsApp i tel.  +48 575 706 200
e-mail: galina.sorochuk@agdsmart.pl halyna.pogroszewska@agdsmart.pl

Kontakt dla firm:
tel: +48 533 100 058
e-mail: krzysztof.szewczyk@agdsmart.pl

Dział Allegro:
tel: +48 577 338 433
e-mail: damian.kozlowski@agdsmart.pl sklepallegro@agdsmart.pl sklepteka@agdsmart.pl

Dział marketingu:
e-mail: marketing.agdsmart@gmail.com

Magazyn
Pon. - Pt.: 09:00 – 17:00