Inteligentne urządzenia w Twoim domu

Infolinia: pn-czw. 9:00 - 18:00, pt. 9:00 - 17:00 |   (22) 877-77-77 877-77-78 801-011-977
Kategorie
Koszyk
Koszyk
Koszyk

FREGGIA - promocja komplet płyt gazowych na szkle za 1299 zł

 

 

  PROMOCJA   Dwie płyty za 1299 zł

 

Zamontuj jedną z płyt w domu a druga w ogrodzie. 

 

Płyta dwupalnikowa przyda się w nie tylko w domu czy mieszkaniu.

Rozpoczął się sezon grillowy, a płytę gazową Freggia HC320V bez problemu możesz podłączyć

do butli gazowej i używać w ogrodzie czy na campingu. 

 

Świetnie sprawdzi się w wozie campingowym podczas wspólnych wycieczek z rodziną.

 

dwie płyty gazowe czarna i biała

 

dwie płyty gazowe czarne szkło

Kompaktowe wymiary,

estetyka oraz profesjonalne wykonanie

gwarantuje jakość NA DŁUGIE LATA

 

Wybierz konfiguracje kolorystyczną

i ciesz się 2gą płytą za ok 1/2 ceny !

dwie białe płyty gazowe na szkle

 

 

 

Regulamin Promocji:

Definicje:

Akcja Promocyjnasprzedaż premiowa produktów marki Freggia wskazanych w pkt. 3.6 regulaminu promocji.

Uczestnik Akcji Promocyjnej, klient ostateczny: osoba fizyczna nabywająca chłodziarko zamrażarkę marki Freggia do użytku własnego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, dokonujący zakupu sklepie internetowym www.agdsmart.pl, www.agddesign.pl

Punkt Sprzedaży: autoryzowany punkt sprzedaży detalicznej, znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

I. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Akcji, czyli sprzedaży premiowej, jest AgdSmart Wysokińscy Sp.J  siedzibą w Macierzysz, przy ul. Sławęcińska 8, zwany dalej Organizatorem.
1.2 Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.3 Czas trwania Akcji Promocyjnej obejmuje okres od 23.05.2022 r. do wyczerpania się zapasów produktów promocyjnych 

II. Warunki uczestnictwa w Promocji

2.1 Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które w momencie wzięcia udziału w Akcji spełniają następujące warunki:
a) ukończyły 18 rok życia,
b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium RP,
c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
,
d) zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,
e) w okresie trwania Promocji dokonały zakupu chłodziarko zamrażarki marki FREGGIA objętej promocją 
(model C320VGB, C320VGW wymieniony w pkt. 3.6 niniejszego regulaminu)

2.2 Udział w Akcji i podanie związanych z udziałem w Akcji danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą na potrzeby prowadzenia Akcji oraz marketingu własnych produktów AgdSmart

III. Zasady Promocji

3.1 W akcji promocyjnej może wziąć udział każdy klient ostateczny, który kupi w terminie od 23.05.2022 r do wyczerpania się zapasów produktów promocyjnych określonych w punkcie 4.1, zakupi zestaw płyt gazowych (2 sztuki) marki Freggia o symbolu : C320VGB lub C320VGW
3.2 Akcja obejmuje wyłącznie zakupy dokonane w sklepie agdsmart.pl lub agddesign.pl 
3.3 Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z Uczestnikiem celem weryfikacji. Organizatorowi przysługuje prawo żądania okazania oryginału paragonu lub faktury VAT potwierdzającej zakup produktów marki Freggia oraz oryginału kart gwarancyjnych.

3.4 Uczestnik Akcji Promocyjnej nie może przenieść prawa do uczestnictwa w sprzedaży premiowej i uzyskania rabatu na osoby trzecie. Rabat nie podlega wymianie na pieniądze ani świadczenia innego rodzaju.

3.5 Ze sprzedaży premiowej opisanej w pkt. 4.1 regulaminu, może skorzystać Uczestnik, który zakupi dowolną liczbę zestawów płyt gazowych (2 sztuki) marki Freggia o symbolu : C320VGB lub C320VGW objętych promocją. Każdy zakup będzie premiowany specjalną ceną zakupu 1299 zł brutto

3.6 O realizacji sprzedaży objętych promocją decyduje data wpłynięcia zamówienia do AgdSmart, Agddesign, a musi to być termin od 23.05.2022 r do wyczerpania zestawów promocyjnych u producenta Freggia

IV. Nagrody

4.1 Nagrodą przy zakupiezestaw płyt gazowych (2 sztuki) marki Freggia o symbolu : C320VGB lub C320VGW jest możliwość zakupu zestawu 2 sztuk płyt gazowych zapromocyjną kwotę 1299 zł.

4.2 Szczegóły zakupu premiowego określa pkt. 3.1

4.3 Konfiguracja kolorystyczna zestawu płyt jest dowolna: 2x białe; 2x czarne; 1x czarna + 1x biała

V. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej

5.1 Reklamacje odnośnie do przebiegu Akcji mogą być zgłoszone pisemnie, listem poleconym, na adres Organizatora do dnia 31.12.2022 roku (decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora).
5.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnikajak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
5.3 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
5.4 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5.5 Reklamacje odnośnie do przebiegu Akcji Promocyjnej nie dotyczą roszczeń z tytułu wad sprzętu oraz braku dostawy lub dostawy innego sprzętu niż należny Uczestnikowi Akcji Promocyjnej, który spełnił wszystkie warunki do jego otrzymania na podstawie niniejszego Regulaminu. Zgłaszanie roszczeń w powyższym zakresie regulują stosowne przepisy prawa.

VI. Odstąpienie od umowy zakupu i zwrot urządzenia

6.1 W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta zwrotowi podlegają wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu.

6.2 Organizator akceptuje zwrot urządzeń za pośrednictwem punktu sprzedaży w oryginalnym opakowaniu, zwrócone urządzenia nie mogą posiadać znamion użytkowania.
6.3 Uczestnik Akcji Promocyjnej może dokonać zwrotu zakupionego urządzenia/urządzeń w ciągu 14 dni. 6.4 W przypadku wystąpienia wady produktu, należy postępować zgodnie z regulaminem zamieszczonym w Karcie Gwarancyjnej Producenta.

VII. Odpowiedzialność Organizatora

7.1 Przy odbiorze urządzeń od przewoźnika należy sprawdzić, czy sprzęt nie zawiera widocznych uszkodzeń i ubytków. W przypadku ich wystąpienia należy zażądać od przewoźnika sporządzenia stanu przesyłki i ustalenia okoliczności powstania szkody. Reklamacje dotyczące ubytków lub uszkodzeń sprzętu bez protokołu sporządzonego przez przewoźnika nie będą uwzględniane.
7.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane opóźnieniem lub niedoręczeniem nagród promocyjnych.

VIII, Postanowienia końcowe

8.1 Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Akcji Promocyjnej wyłącznie w formie mailowej.
8.2 Udział Uczestnika w akcji oznacza akceptację zasad akcji zawartych w niniejszym regulaminie.
8.3 Wszystkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcja będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.

 

Zapraszamy do zakupu lub w przypadku pytań kontakt z Obsługą Klienta

 Infolinia czynna od pn - pt 9:00 - 18:00: (22) 877-77-77877-77-78 , 801-011-977

Firma

AGD SMART Wysokińscy Sp.J.
ul. Sławęcińska 8, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Infolinia:
Pon. - Czw.: 9:00 - 18:00
Pt.:             9:00 - 17:00

(22) 877 77 77, (22) 877 77 78, 0 801 011 977
e-mail: sprzedaz@agdsmart.pl

Dział importu:
tel: +48 604 509 100
e-mail: piotr@agdsmart.pl

Dział exportu:
WhatsApp i tel.  +48 575 706 200
e-mail: galina.sorochuk@agdsmart.pl halyna.pogroszewska@agdsmart.pl

Kontakt dla firm:
tel: +48 533 100 058
e-mail: krzysztof.szewczyk@agdsmart.pl

Dział Allegro:
tel: +48 577 338 433
e-mail: damian.kozlowski@agdsmart.pl sklepallegro@agdsmart.pl sklepteka@agdsmart.pl

Dział marketingu:
e-mail: marketing.agdsmart@gmail.com

Magazyn
Pon. - Pt.: 09:00 – 17:00