Inteligentne urządzenia w Twoim domu

Infolinia: pn-czw. 9:00 - 18:00, pt. 9:00 - 17:00 |   (22) 877-77-77 877-77-78 801-011-977
Kategorie
Koszyk
Koszyk
Koszyk

Regulamin akcji Smeg Naczynia za 1.23zł

REGULAMIN

 

SMEG

 

Kup wybraną płytę kuchenną Smeg * i odbierz nawet

2 naczynia za symboliczne 1.23zł za sztukę !

 

od 26.03.2024 do 30.04.2024 

 

 

 

MODELE URZĄDZEŃ KATEGORIA 1

wartość nagrody 530 zł

 

 

PŁYTY GAZOWE

PV364NP705ESPGF962P64ESPGF95-4PX375LMBSE97GXBE5,

PGF75-4SRV896AOGHSR975NGHSRV896POGHSR775POPGF64-4,

SR775AOSR975PGHSRV896AVOGH2SR975XGHSRV876POGH

SRV876AOGHSRV876AVOGH2PX375LPX175LPV864PO,  PX175

PX375PV332CNPX364LMBP864POPX364LSE775GH5PV331CN,

 SR764POSR964NGHSR964PGHSR764AOSR964XGHPX164L

PŁYTY INDUKCYJNE

 

SI2M7643DWSI2M7643DSI2M7643BSI1M4744DSI1M7733B,

SIM1644DGSI1M4844D, SIM3844DSIM3644DPGF32I-1SI2951D,

SI1M4644DSI4742DSI1M7633BSI4642DSI4642BSIM3323D

SI7844B SIB2641DSI2641DP

 

PŁYTY CERAMICZNE ELEKTRYCZNE 

SI764POM, SI964PMSI764AOM, SI964NM, SI964XMSI364FXMSI364BM,

SE495ETDP875POP875AOSE364ETBMSE484EMTDSI5632D, SI7643B,

PGF32C

FRYTOWNICE

 

PGF30F

 

PŁYTY GRILOWE

PGF30B

 

 

 

MODELE URZĄDZEŃ KATEGORIA 2

wartość nagród 1312 zł

 

 

PŁYTY INDUKCYJNE

SIA1963DSIA1963DGSIM3964DSIM3864DSIM1964DGSI1M4954D, SI1M4854D, SIM1844DG

 

PŁYTY INDUKCYJNE Z GRILLEM

HOBD682D1HOBD472D

PŁYTY GAZOWE

PV395LNPV375N

PŁYTY GAZOWO-INDUKCYJNE 

PM3953D PM3743DPM3643D

PŁYTY ELEKTRYCZNE GRILLOWE

 PGF30T-1

 

 

NAGRODY ZA UDZIAŁ W PROMOCJI

 

PATELNIA 

CKFF2401BLM

o wartości

 

530 zł

GARNEK 

CKFC2411BLM

o wartości

 

782 zł

 

 

 

Pełen Regulamin Promocji

Akcja Promocyjna: sprzedapremiowa produktów marki Smeg wskazanych w pkt. 3.3 regulaminu promocji.

Uczestnik Akcji Promocyjnej: osoba fizyczna nabywająca urządzenie dużego sprzętu kuchennego do użytku własnego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, w sklepie Agdsmart, Agddesign 

I. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Akcji, czyli sprzeday premiowej, jest Smeg Polska Sp. z o.o.z siedzibw Warszawie, przy ul. Prostej 32, zwany dalej Organizatorem.
1.2 Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.3 Czas trwania Akcji Promocyjnej obejmuje okres od 26.03.2024 r. do 30.04.2024 r. lub do wyczerpania sijej zapasów.

II. Warunki uczestnictwa w Promocji

 

2.1 Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które w momencie wzięcia udziału w Akcji spełniają następujące warunki:

a) ukończyły 18 rok życia,

b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium RP,

c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

d) zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,

e) w okresie trwania Promocji dokonali zakupu urządzeń marki Smeg objętych promocją (modele wymienione w pkt. 3.3 niniejszego regulaminu).

 

III. Zasady Promocji


3.1
W akcji promocyjnej moe wziąć udział kady klient, który zakupi w terminie od 26.03.2024 r. do 30.04.2024 r. urządzenia wskazane w pkt. 3.3.


3.2 Uczestnik Akcji Promocyjnej nie moe przenieść prawa do uczestnictwa w sprzeday premiowej i uzyskania rabatu na osoby trzecie. Rabat oraz urzdzenia promocyjne nie podlegajwymianie na pienidze ani wiadczenia innego rodzaju

3.3 Modele objte AkcjPromocyjn:

Kategoria 1:

SIM6644R, SI1M4844D, SIM3844D, SI3844MB, SI764POM, SI964PM, SI764AOM, SI964NM, SI964XM, SI1M7733B, SIM1644DG, PV364N, SI2M7643DW, SI2M7643D, SI2M7643B, SI1M4744D, P705ES, PGF30F, SIM3644D, SIM3644MB, PGF32I-1, SI364FXM, PV675CNR, PGF962, SI364BM, SI2951D, SI1M4644D, P64ES, SI4742D, SI1M7633B, SI4642D, SI4642B, SIM3323D, SI7844B, PGF95-4, PX375LMB, SE385EMTB, SE495ETD, SE97GXBE5, PGF75-4, SRV896AOGH, P875PO, P875AO, SR975NGH, SRV896POGH, SR775PO, PGF64-4, SR775AO, SR975PGH, SRV896AVOGH2, SR975XGH, SRV876POGH, SRV876AOGH, SRV876AVOGH2, PX375L, PX175L, PV664LCNR, SE364ETBM, PV864PO, PX175, SI5632D, SE484EMTD, PX375, SI7643B, PV332CN, SIB2641D, SI7633B1, PX364LMB, P864PO, P864AO, SI2321D, PGF30B, PX364L, PGF32C, SI2641DP, SE775GH5, PV331CN, SR764PO, SR964NGH, SE70SGH-5, SR964PGH, SR764AO, SR964XGH, PX164L, PV632CNR.

Kategoria 2:

SIA1963D, SIA1963DG, HOBD682D1, PM3953D, HOBD472D, PM3743D, SI2M7953DW, PGF30T-1, PM3643D, SIM3964D, SIM3964MB, SIM3864D, SIM3864MB, SIM6964R, PV395LN, SIM1964DG, SI1M4954D, PV375N, HOBD682R1, SI1M4854D, SIM1844DG, PV695LCNR, PVL6106CN, PM6743R, PXL6106, PVL664CN, PVL675LCN, PXL664, PXL675L, SIM6864R.


3.4 O realizacji sprzeday modeli objtych promocjdecyduje data wpłynicia zamówienia , a musi to bytermin od 26.03.2024 r. do 30.04.2024 r..
3.5 W przypadku dostpnoci urzdze/ produktów, realizacja zamówienia musi siodbydo 6.05.2024 r.. Brak realizacji do wskazanego terminu, bdzie skutkował anulacjzamówienia.
3.6 Ilość urzdzeprzeznaczonych na cel niniejszej promocji jest ograniczona.

IV. Nagrody

4.1 Nagrodprzy zakupie urzdzenia wymienionego w pkt. 3.3,

w kategorii:„1”jest możliwość dokonania zakupu jednej sztuki patelni CKFF2401BLM w cenie 1,23 zł


w kategorii:
„2”: jest możliwość dokonania zakupu po jednej sztuce CKFF2401BLM oraz CKFC2411BLM w cenie 1,23 zł za każde urządzenie


4.2 Szczegóły zakupu premiowego okrela pkt. 3.1

V. Reklamacje dotyczce przebiegu Akcji Promocyjnej

 

5.1 Reklamacje odnonie do przebiegu Akcji mogbyzgłoszone pisemnie, listem poleconym, na adres Organizatora do dnia 17.05.2024 r. (decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora).
5.2 Pisemna reklamacja powinna zawieraimi, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak równiedokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
5.3 Reklamacje rozpatrywane sprzez Organizatora w terminie 30 dni od dnia dorczenia Organizatorowi.
5.4 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5.5 Reklamacje odnonie do przebiegu Akcji Promocyjnej nie dotyczroszczez tytułu wad sprztu oraz braku dostawy lub dostawy innego sprztu ninaleny Uczestnikowi Akcji Promocyjnej, który spełnił wszystkie warunki
do jego otrzymania na podstawie niniejszego Regulaminu.
Zg
łaszanie roszczew powyszym zakresie regulujstosowne przepisy prawa.

 

VI. Odstąpienie od umowy zakupu i zwrot urządzenia


6.1
W przypadku odstpienia od umowy, zwrotowi podlegajwszystkie zakupione urzdzenia.
6.2 Organizator akceptuje zwrot urzdzewyłącznie w oryginalnym opakowaniu, a zwrócone urzdzenia nie mogposiadaznamion uytkowania.
6.3 Uczestnik Akcji Promocyjnej moe dokonazwrotu zakupionych urzdzew cigu 14 dni.
6.4 W przypadku wystpienia wady produktu, naley postpowazgodnie z regulaminem zamieszczonym w Karcie Gwarancyjnej Producenta.

VII. Odpowiedzialność Organizatora
7.1
Przy odbiorze urzdzeod przewonika naley sprawdzi, czy nie zawierajone widocznych uszkodzei ubytków. W przypadku ich wystpienia naley zażądaod przewonika sporzdzenia stanu przesyłki i ustalenia okolicznoci powstania szkody. Reklamacje dotyczce ubytków lub uszkodzesprztu bez protokołu sporzdzonego przez przewonika nie bduwzgldniane.

7.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za nieprawidłowoci zwizane opónieniemlub niedorczeniem urzdze.

VIII Postanowienia końcowe
8.1
Treść niniejszego regulaminu bdzie udostpniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Akcji Promocyjnej wyłącznie w formie mailowej.

8.2 Udział Uczestnika w akcji oznacza akceptacjzasad akcji zawartych w niniejszym regulaminie.
8.3 Wszystkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowizazwizanych z niniejszAkcja bdrozstrzygane przez sd właciwy dla siedziby organizatora.

 

 

Zapraszamy do zakupów

Firma

AGD SMART Wysokińscy Sp.J.
ul. Sławęcińska 8, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Infolinia:
Pon. - Czw.: 9:00 - 18:00
Pt.:             9:00 - 17:00

(22) 877 77 77, (22) 877 77 78, 0 801 011 977
e-mail: sprzedaz@agdsmart.pl

Dział importu:
tel: +48 604 509 100
e-mail: piotr@agdsmart.pl

Dział exportu:
WhatsApp i tel.  +48 575 706 200
e-mail: galina.sorochuk@agdsmart.pl halyna.pogroszewska@agdsmart.pl

Kontakt dla firm:
tel: +48 533 100 058
e-mail: krzysztof.szewczyk@agdsmart.pl

Dział Allegro:
tel: +48 577 338 433
e-mail: damian.kozlowski@agdsmart.pl sklepallegro@agdsmart.pl sklepteka@agdsmart.pl

Dział marketingu:
e-mail: marketing.agdsmart@gmail.com

Magazyn
Pon. - Pt.: 09:00 – 17:00