Inteligentne urządzenia w Twoim domu

Infolinia: pn-czw. 9:00 - 18:00, pt. 9:00 - 17:00 |   (22) 877-77-77 877-77-78 801-011-977
Kategorie
Koszyk
Koszyk
Koszyk

Miele regulamin promocji - Do wybranych ekspresów MIELE zestaw gratisów !!

REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Miele

„Do wybranych ekspresów MIELE zestaw detergentów oraz 2 kg kawy gratis”

Definicje:

Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów marki Miele wskazanych w pkt. 3.6 regulaminu promocji

Uczestnik Akcji Promocyjnej, klient ostateczny: osoba fizyczna nabywająca zestaw urządzeń do użytku własnego, nie
związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, w punkcie handlu detalicznego i on-line.

Punkt Sprzedaży: sklep internetowy www.agdsmart.pl lub www.agddesign.pl 

I. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Akcji czyli sprzedaży premiowej jest AgdSmart AGD SMART Wysokińscy Sp.J. ul. Sławęcińska 8, Macierzysz 05-850 Ożarów Mazowiecki, zwany dalej Organizatorem.

1.2 Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3 Czas trwania Promocji obejmuje okres od 28.03.2022 do 10.04.2022 roku lub wyczerpania zapasów Akcji
Promocyjnej.

II. Warunki uczestnictwa w Promocji

2.1 Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które w momencie wzięcia udziału w Akcji
spełniają następujące warunki:

a) ukończyły 18 rok życia,
b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium RP,
c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
d) zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,
e) w okresie trwania Promocji dokonały zakupu urządzenia marki Miele objętego promocją (modele wymienione w pkt. 3.6 niniejszego regulaminu)
2.2 Udział w Akcji i podanie związanych z udziałem w Akcji danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Dane
osobowe uczestników przetwarzane będą na potrzeby prowadzenia Akcji oraz marketingu własnych produktów i usług firmy Miele

III. Zasady Promocji

3.1 W akcji może wziąć udział każdy klient ostateczny, który kupi w terminie od 28.03.2022 do 10.04.2022 wybrany
model ekspresu marki Miele wskazany w pkt. 3.6

3.2 Ze sprzedaży premiowej opisanej w pkt. 4.1 niniejszego regulaminu, może skorzystać Uczestnik, który kupi urządzenie objęte promocją w punkcje sprzedaży.

3.3 Akcja obejmuje wyłącznie zakupy dokonane w punkcie sprzedaży.

3.4 Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z Uczestnikiem celem weryfikacji. 

3.5 Każdy Uczestnik może zakupić dowolną ilość urządzeń objętych promocją.

3.6 Promocją objęte są tylko i wyłącznie poniżej wymienione modele sprzętu marki Miele:

CM 5310  BlackBerryRed
CM 5510  RoseGold PearlFinish
CM 5510  AluSilverMetalic
CM 6160 ObsidianBlack
CM 6360 LotusWhite
CM 7350
CM 7550
CM 7550
CM 7750

 

IV NAGRODY

4.1 Nagrodą przy zakupie urządzenia premiowego marki Miele jest zestaw następujących produktów: 

1x Środek do czyszczenia przewodów na mleko, 100 szt. w opakowaniu
1x Tabletki czyszczące do zaparzacza, 10 szt. w opakowaniu
1x Tabletki do odkamieniania, 6 szt. w opakowaniu
1x Kawa Miele Black Edition ONE FOR ALL 4x250g

 

4.2 Szczegóły zakupu premiowego określa pkt. 3.1

 

V Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej

5.1 Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłoszone pisemnie, listem poleconym, na adres Organizatora do dnia 31.12.2021 roku (decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora).

5.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.3 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.

5.4 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5.5 Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji Promocyjnej nie dotyczą roszczeń z tytułu wad sprzętu oraz braku dostawy lub dostawy innego sprzętu niż należny Uczestnikowi Akcji Promocyjnej, który spełnił wszystkie warunki do jego otrzymania na podstawie niniejszego Regulaminu. Zgłaszanie roszczeń w powyższym zakresie regulują stosowne przepisy prawa.

VI Odstąpienie od umowy zakupu i zwrot zestawu

6.1 W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta zwrotowi podlega urządzenie wraz z produktem premiowym.

6.2 Organizator akceptuje zwrot urządzenia za pośrednictwem punktu sprzedaży w oryginalnym opakowaniu, zwrócony zestaw nie może posiadać znamion użytkowania.

6.3 Uczestnik akcji promocyjnej może dokonać zwrotu zakupionego urządzenia w ciągu 14 dni.

6.4 W przypadku wystąpienia wady produktu, należy postępować zgodnie z regulaminem zamieszczonym na Karcie Gwarancyjnej producenta.

6.5 W przypadku zwrotu zakupionego urządzenia a wykorzystaniu jakiejkolwiek nagrody, od kwoty ostatecznej podlegającej zwrotowi zostanie odjęta suma wartości wykorzystanej nagrody. 

VII Odpowiedzialność Organizatora

7.1 Przy odbiorze nagrody od przewoźnika należy sprawdzić, czy sprzęt nie zawiera widocznych uszkodzeń i ubytków. W przypadku ich wystąpienia należy zażądać od przewoźnika sporządzenia stanu przesyłki i ustalenia okoliczności powstania szkody. Reklamacje dotyczące ubytków lub uszkodzeń sprzętu bez protokołu sporządzonego przez przewoźnika nie będą uwzględniane.

VIII Postanowienia końcowe

8.1 Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Akcji
Promocyjnej na stronie www.agdsmart.pl oraz na stronie www.agddesign.pl 

8.4 Udział Uczestnika w akcji oznacza akceptację zasad Akcji Zawartych w niniejszym regulaminie.

8.5 Wszystkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcja bądź rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.

Firma

AGD SMART Wysokińscy Sp.J.
ul. Sławęcińska 8, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Infolinia:
Pon. - Czw.: 9:00 - 18:00
Pt.:             9:00 - 17:00

(22) 877 77 77, (22) 877 77 78, 0 801 011 977
e-mail: sprzedaz@agdsmart.pl

Dział importu:
tel: +48 604 509 100
e-mail: piotr@agdsmart.pl

Dział exportu:
WhatsApp i tel.  +48 575 706 200
e-mail: galina.sorochuk@agdsmart.pl halyna.pogroszewska@agdsmart.pl

Kontakt dla firm:
tel: +48 533 100 058
e-mail: krzysztof.szewczyk@agdsmart.pl

Dział Allegro:
tel: +48 577 338 433
e-mail: damian.kozlowski@agdsmart.pl sklepallegro@agdsmart.pl sklepteka@agdsmart.pl

Dział marketingu:
e-mail: marketing.agdsmart@gmail.com

Magazyn
Pon. - Pt.: 09:00 – 17:00