Inteligentne urządzenia w Twoim domu

Infolinia: pn - pt 9:00 - 18:00: (22) 877-77-77 877-77-78 801-011-977

Zaopiniuj i zyskaj cenną nagrodę

''

'' - kliknij zaopiniuj o naszym serwisie i zyskaj jedną z trzech nagród  

Listę laureatów ogłosimy na tej stronie.

Regulamin konkursu „Zaopiniuj i zyskaj cenną nagrodę"

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu „Nagrody za opinie” jest AGD HOME Ciura, Wysokiński Sp.J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 35/37 lokal 125, NIP: PL5272658897, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejnowy dla miasta Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:0000390508 NIP: 5272658897 REGON: 143010335 zwany dalej „Organizatorem”, obsługujący sklep internetowy AGDhome.pl.

 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego przeprowadzeniem, a także zasady postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin" lub „Regulamin Konkursu”).

 3. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora (dalej "Komisja Konkursowa"). Komisja Konkursowa sprawdzi prawidłowe wykonanie zadania konkursowego pod względem formalnym (tj. w zakresie spełniania warunków udziału w Konkursie) oraz wyłoni Laureatów Konkursu w oparciu o kryteria określone w § 3 ust. 2 Regulaminu. Do zadań Komisji Konkursowej należy również stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu oraz rozpatrywanie zgłoszeń reklamacyjnych.

 4. Zadanie konkursowe należy zgłaszać w terminie od dnia 2 listopada 2015 do 31 grudnia 2015 r. (dalej „Okres promocyjny”)

 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Zleceniodawcy oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

 6. Celem Konkursu jest zachęcenie Klientów Sklepu internetowego, będącymi pełnoletnimi oraz w pełni zdolnymi do czynności prawnych osobami fizycznymi w rozumieniu przepisu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zm.), (dalej określanych jako „Klienci”) do wyrażania swoich opinii na portalach internetowych, o których mowa w § 2 ust. 2 punkt b), na temat jakości oraz zadowolenia z obsługi zamówienia złożonego i skutecznie zrealizowanego przez sklep internetowy lub na temat jakości oraz zadowolenia z zakupionych przez Klienta produktów w sklepie internetowym.

 7. Odwołanie Konkursu może nastąpić przez Organizatora w każdym czasie.

 8. Odwołanie Konkursu następuje poprzez opublikowanie przez Organizatora odpowiedniej informacji na stronie internetowej www.agdhome.pl

§ 2

Warunki wzięcia udziału w Konkursie i zasady przyznawania Nagród

1. Uczestnikami w Konkursie mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz mające stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

 1. Zakupić w czasie trwania konkursu dowolny produkt w sklepie internetowym AGDhome.pl.

 1. Wystawić swoją opinię w ramach jednego z następujących portali internetowych: www.ceneo.pl w czasie trwania konkursu.

 1. Podać w treści wyrażanej opinii numer zamówienia oraz adres e-mail.

3. Zadanie konkursowe umieszczone na jednym z portali internetowych określonych w § 2ust. 2 punkt c)przez Uczestnika nie może zawierać treści dyskryminujących, wulgarnych, obrażających uczucia religijne, naruszających dobre obyczaje i sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto zabrania się umieszczania Zadań o innej tematyce niż tematyka Konkursu oraz już wcześniej publikowanych w mediach elektronicznych, w prasie, Internecie bądź w jakikolwiek inny sposób rozpowszechnianych. Zabrania się w szczególności publikacji opisów już nagrodzonych lub wyróżnionych w innych konkursach. Zadanie konkursowe powinno być autorskie, oryginalne, stworzone przez Uczestnika i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.

4. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że:

a. bierze udział w konkursie na zasadach wskazanych w Regulaminie. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

b. jest wyłącznym autorem Zadania konkursowego.

c. przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe do Zadania konkursowego.

d. Zadanie konkursowe nie jest w żaden sposób obciążone oraz nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych.

5. W przypadku, gdyby oświadczenie Uczestnika, o którym mowa powyżej okazało się nieprawdziwe, Uczestnik traci prawo do Nagrody.

6. Jeden dowód zakupu (nr zamówienia) uprawnia do zgłoszenia tylko jednego Zadania konkursowego.

7. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną ilość Zadań konkursowych na każdą z Nagród, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, jednakże może wygrać tylko jedną z Nagród głównych, o których mowa § 4 ust. 1 Regulaminu.

8. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik, wyraża zgodę, że w przypadku wygrania przez niego nagrody w Konkursie, jego imię i nazwisko oraz Zadanie Konkursowe zostanie opublikowane na liście Laureatów na stronie internetowej www.agdhome.pl.

§ 3

Zasady wyłaniania Laureatów Konkursu

1. Konkurs podzielony jest na 2 etapy:

a) Etap I trwa od 2 listopada 2015 roku do 30 listopada 2015 roku.

b) Etap II trwa od 1 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

roku

2. W ciągu 15 dni roboczych po zakończeniu każdego z etapów, Komisja Konkursowa, kierując się subiektywną oceną w oparciu o kryterium pomysłowości, oryginalności, kreatywności, humoru oraz zgodności z tematyką pytania, wyłoni:

a) Jedno Zadanie konkursowe, którego autorowi zostanie przyznana Nagroda główna, o której mowa w § 4 ust. 1a

b) Jedno Zadanie konkursowe, którego autorowi zostanie przyznana Nagroda główna, o której mowa w § 4 ust. 1b

c) Jedno Zadanie konkursowe, którego autorowi zostanie przyznana Nagroda główna, o której mowa w § 4 ust. 1b

3. Lista Laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.agdhome.pl w zakładce http://www.agdhome.pl/wystaw-opinie-o-naszym-serwisie-zdobadz-cenna-nagrode,p33.html najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia obrad Komisji Konkursowej dla danego etapu. Ponadto Laureaci zostaną powiadomieni o powyższym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy e-mail podane przy zgłoszeniu Zadania Konkursowego.

§ 4

Nagrody i zasady ich wydawania

Nagrodami głównymi przyznanymi po zakończeniu każdego z 2 etapów Konkursu są:

 1. 2 telefony LG L5 o wartości 599 zł każdy.

 2. 2 suszarki do włosów VALERA o wartości 149 zł każda.

 3. 2 noże szefa kuchni MG HOME Magdaleny Gessler o wartości 79 zł każda.

Nagroda nie może być wymieniana na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.

Prawo do nagrody jest niezbywalne.

Skorzystanie przez Klienta z prawa do otrzymania od Organizatora określonej Nagrody powoduje, że Organizator zobowiązany jest w terminie 60 dni od potwierdzenia przez klienta woli przyjęcia nagrody wydać Nagrodę bezpośrednio Klientowi albo przy udziale profesjonalnego przewoźnika (kuriera).

Klient nabywa prawo własności Nagrody z chwilą jej odbioru.§ 5

Reklamacje

1. Klientowi spełniającemu warunki uczestnictwa w Konkursie opisane w § 2, służy prawo składania reklamacji w związku zaistnieniem jakichkolwiek nieprawidłowości mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg Konkursu.

2. Reklamacje należy kierować wobec Organizatora w drodze wiadomości e-mail na adres: reklamacje@agdhome.pl najpóźniej w terminie 7 dni od dnia wykrycia przez Klienta nieprawidłowości mogącej mieć wpływ na prawidłowy przebieg Konkursu, nie później jednak jak w terminie 14 dni od upływu miesiąca kalendarzowego, którego dotyczy reklamacj

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać określenie Klienta, numer zamówienia, miejsce opublikowania opinii przez Klienta składającego reklamację oraz zwięzłe przedstawienie faktów stanowiących przedmiot reklamacji.

4. Organizator ustosunkowuje się do zgłoszenia reklamacyjnego najpóźniej w terminie 30 od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, wysyłając odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne w drodze wiadomości e-mail podanej przez Klienta.

'' - kliknij zaopiniuj o naszym serwisie i zyskaj jedną z trzech nagród  

''

Dziękujemy

Zespół AGDhome.pl 

Firma

AGD SMART Wysokińscy Sp.J.
ul. Sławęcińska 8, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Infolinia:
Pon. - Pt.: 9:00 - 18:00
(22) 877 77 77, (22) 877 77 78, 0 801 011 977
e-mail: sprzedaz@agdsmart.pl

Dział importu:
tel: +48 604 509 100
e-mail: piotr@agdsmart.pl

Dział exportu:
tel: +48 533 489 433
e-mail: saiko.vitali@agdsmart.pl

Kontakt dla firm:
tel: +48 533 100 058
e-mail: krzysztof.szewczyk@agdsmart.pl

Pon. - Pt.: 09:00 – 18:00

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.