Inteligentne urządzenia w Twoim domu

Infolinia: pn-czw. 9:00 - 18:00, pt. 9:00 - 17:00 |   (22) 877-77-77 877-77-78 801-011-977
Kategorie
Koszyk
Koszyk
Koszyk

Urządź DOM z Electrolux - obierz gratisy

Regulamin 

Urządź DOM z Electrolux - obierz GRATISY !!!

 

  • Uczestnik, który w czasie trwania Promocji, lub do wyczerpania gratisów zakupi dwa Produkty Electrolux na łączną kwotę minimum 5000zł (PAKIET 1) i dokona prawidłowego zgłoszenia udziału w Promocji za pośrednictwem zgłoszenia email sprzedaz@agdsmart.pl, otrzyma Nagrodę w postaci zestawu garnków E3SS gratis !!

 

Garnki i kamien do pizzy

 

  • Uczestnik, który w czasie trwania Promocji zakupi minimum dwa Produkty Electrolux za łaczną kwotę minimum 8000zł (PAKIET 2) i dokona prawidłowego zgłoszenia udziału w Promocji za pośrednictwem zgłoszenia email sprzedaz@agdsmart.pl, otrzyma Nagrodę w postaci grilla Electrolux i kamienia do pizzy Electrolux !!

 

glill electrolux

 kamien do pizzy

 

Czas trwania Promocji:  od 1/5/2022 do 30/06/2022 lub do wyczerpania puli Nagród Przewidzianych w promocji !

 

 

Pełen Regulamin:

 

Definicje:

Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów marki Electrolux wskazanych w pkt. 3.6 regulaminu promocji

Uczestnik Akcji Promocyjnej, klient ostateczny: osoba fizyczna nabywająca zestaw urządzeń do użytku własnego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, w punkcie handlu detalicznego i on-line.

Punkt Sprzedaży: sklep internetowy www.agdsmart.pl, www.agddesign.pl 

I. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Akcji czyli sprzedaży premiowej jest AgdSmart AGD SMART Wysokińscy Sp.J. ul. Sławęcińska 8, Macierzysz 05-850 Ożarów Mazowiecki, zwany dalej Organizatorem.

1.2 Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3 Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1.05.2022 do 30.06.2022 roku lub wyczerpania zapasów Akcji Promocyjnej.

 

II. Warunki uczestnictwa w Promocji

2.1 Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które w momencie wzięcia udziału w Akcji
spełniają następujące warunki:

a) ukończyły 18 rok życia,
b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium RP,
c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
d) zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,
e) w okresie trwania Promocji dokonały zakupu urządzeń marki Electrolux

2.2 Udział w Akcji i podanie związanych z udziałem w Akcji danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą na potrzeby prowadzenia Akcji oraz marketingu własnych produktów i usług firmy Electrolux

 

III. Zasady Promocji

3.1 W akcji może wziąć udział każdy klient ostateczny, który kupi w terminie od1.05.2022 do 30.06.2022 zakupi sprzęt Electrolux o wartościach opisanych pkt 4.1, 4,2  

3.2 Użytkownik zgłosi zakup za pośrednictwem email: sprzedaz@agdsmart.pl 

3.3 Akcja obejmuje wyłącznie zakupy dokonane w punkcie sprzedaży.

3.4 Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z Uczestnikiem celem weryfikacji.

3.5 Każdy Uczestnik może zakupić dowolną ilość urządzeń objętych promocją.

 

IV NAGRODY

4.1 Nagrodą przy jednorazowym zakupie minimum dwóch urządzeń marki Electrolux na minimalną kwotę 5000zł brutto jest zestaw garnków Electrolux E3SS - GRATIS Pakiet 1 

4.2 Nagrodą przy jednorazowym zakupie minimum dwóch urządzeń marki Electrolux na minimalną kwotę 8000zł brutto jest zestaw grill/patelnia grillowa elektryczna Electrolux E9HL33 oraz kamień do pizzy E9OHPS1 - GRATIS Pakiet 2

4.2 Szczegóły zakupu premiowego określa pkt. 3.1

 

V Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej

5.1 Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłoszone pisemnie, listem poleconym, na adres Organizatora do dnia 31.12.2022 roku (decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora).

5.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.3 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.

5.4 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5.5 Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji Promocyjnej nie dotyczą roszczeń z tytułu wad sprzętu oraz braku dostawy lub dostawy innego sprzętu niż należny Uczestnikowi Akcji Promocyjnej, który spełnił wszystkie warunki do jego otrzymania na podstawie niniejszego Regulaminu. Zgłaszanie roszczeń w powyższym zakresie regulują stosowne przepisy prawa.

 

VI Odstąpienie od umowy zakupu i zwrot zestawu

6.1 W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta zwrotowi podlega urządzenie wraz z produktem premiowym.

6.2 Organizator akceptuje zwrot urządzenia za pośrednictwem punktu sprzedaży w oryginalnym opakowaniu, zwrócony  zestaw nie może posiadać znamion użytkowania.

6.3 Uczestnik akcji promocyjnej może dokonać zwrotu zakupionego urządzenia w ciągu 14 dni.

6.4 W przypadku wystąpienia wady produktu, należy postępować zgodnie z regulaminem zamieszczonym na Karcie Gwarancyjnej producenta.

 

VII Odpowiedzialność Organizatora

7.1 Przy odbiorze nagrody od przewoźnika należy sprawdzić, czy sprzęt nie zawiera widocznych uszkodzeń i ubytków. W przypadku ich wystąpienia należy zażądać od przewoźnika sporządzenia stanu przesyłki i ustalenia okoliczności powstania szkody. Reklamacje dotyczące ubytków lub uszkodzeń sprzętu bez protokołu sporządzonego przez przewoźnika nie będą uwzględniane.

 

VIII Postanowienia końcowe

8.1 Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Akcji
Promocyjnej na stronie www.agdsmart.pl, www.agddesign.pl 

8.4 Udział Uczestnika w akcji oznacza akceptację zasad Akcji Zawartych w niniejszym regulaminie.

8.5 Wszystkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcja bądź rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.

Firma

AGD SMART Wysokińscy Sp.J.
ul. Sławęcińska 8, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Infolinia:
Pon. - Czw.: 9:00 - 18:00
Pt.:             9:00 - 17:00

(22) 877 77 77, (22) 877 77 78, 0 801 011 977
e-mail: sprzedaz@agdsmart.pl

Dział importu:
tel: +48 604 509 100
e-mail: piotr@agdsmart.pl

Dział exportu:
WhatsApp i tel.  +48 575 706 200
e-mail: galina.sorochuk@agdsmart.pl halyna.pogroszewska@agdsmart.pl

Kontakt dla firm:
tel: +48 533 100 058
e-mail: krzysztof.szewczyk@agdsmart.pl

Dział Allegro:
tel: +48 577 338 433
e-mail: damian.kozlowski@agdsmart.pl sklepallegro@agdsmart.pl sklepteka@agdsmart.pl

Dział marketingu:
e-mail: marketing.agdsmart@gmail.com

Magazyn
Pon. - Pt.: 09:00 – 17:00