Inteligentne urządzenia w Twoim domu

Infolinia: pn-czw. 9:00 - 18:00, pt. 9:00 - 17:00 |   (22) 877-77-77 877-77-78 801-011-977
Kategorie
Koszyk
Koszyk
Koszyk

Smeg Summer -20%

REGULAMIN

 

SMEG

„Fabulous Summer” 

 

od 16.06.2023 r. do 31.08.2023 r.

 

 

Akcja Promocyjna: sprzedapremiowa produktów marki Smeg wskazanych w pkt. 3.3 regulaminu promocji.

Uczestnik Akcji Promocyjnej: osoba fizyczna nabywająca urządzenie dużego sprzętu kuchennego do użytku własnego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, w sklepie Agdsmart, Agddesign 

I. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Akcji, czyli sprzeday premiowej, jest Smeg Polska Sp. z o.o.z siedzibw Warszawie, przy ul. Prostej 32, zwany dalej Organizatorem.
1.2 Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.3 Czas trwania Akcji Promocyjnej obejmuje okres od 16.06.2023 r. do 31.08.2023 r. lub do wyczerpania sijej zapasów.

II. Warunki uczestnictwa w Promocji

 

2.1 Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które w momencie wzięcia udziału w Akcji spełniają następujące warunki:

a) ukończyły 18 rok życia,

b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium RP,

c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

d) zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,

e) w okresie trwania Promocji dokonali zakupu urządzeń marki Smeg objętych promocją (modele wymienione w pkt. 3.3 niniejszego regulaminu).

 

III. Zasady Promocji


3.1
W akcji promocyjnej moe wziąć udział kady klient, który zakupi w terminie od 16.06.2023 r. do 31.08.2023 r. urządzenie wskazane w pkt. 3.3.


3.2 Uczestnik Akcji Promocyjnej nie moe przenieść prawa do uczestnictwa w sprzeday premiowej i uzyskania rabatu na osoby trzecie. Rabat oraz urzdzenia promocyjne nie podlegajwymianie na pienidze ani wiadczenia innego rodzaju

3.3 Modele objte AkcjPromocyjn:

 

 

 

FAB32RCR5

 

 

FAB32LCR5

 

 

 


FAB32RBL5

 


FAB32LBL5

FAB32RRD5

FAB32LRD5

FAB32RPG5

FAB32LPG5

FAB28RCR5

FAB28LCR5 

FAB28RBL5

FAB28LBL5

FAB28RRD5

FAB28LRD5

FAB28RPG5

 

FAB28LPG5

 


3.4 O realizacji sprzeday modeli objtych promocjdecyduje data wpłynicia zamówienia
do Smeg Polska sp. z o.o., a musi to by
termin od 16.06.2023 r. do 31.08.2023 r.
3.5 W przypadku dostpnoci urzdze, realizacja zamówienia musi siodbydo 15.09.2023 r.
Brak realizacji do wskazanego terminu, b
dzie skutkował anulacjzamówienia.
3.6 Ilość urzdzeprzeznaczonych na cel niniejszej promocji jest ograniczona.

 

IV. Nagrody


4.1
Nagrodą przy zakupie urządzenia wskazanego w pkt. 3.3 jest dodatkowy rabat w wysokości 20%.

4.2 Szczegóły zakupu premiowego okrela pkt. 3.1

V. Reklamacje dotyczce przebiegu Akcji Promocyjnej

 

5.1 Reklamacje odnonie do przebiegu Akcji mogbyzgłoszone pisemnie, listem poleconym, na adres Organizatora do dnia 15.09.2023 r. (decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora).
5.2 Pisemna reklamacja powinna zawieraimi, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak równiedokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
5.3 Reklamacje rozpatrywane sprzez Organizatora w terminie 30 dni od dnia dorczenia Organizatorowi.
5.4 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5.5 Reklamacje odnonie do przebiegu Akcji Promocyjnej nie dotyczroszczez tytułu wad sprztu oraz braku dostawy lub dostawy innego sprztu ninaleny Uczestnikowi Akcji Promocyjnej, który spełnił wszystkie warunki
do jego otrzymania na podstawie niniejszego Regulaminu.
Zg
łaszanie roszczew powyszym zakresie regulujstosowne przepisy prawa.

 

VI. Odstąpienie od umowy zakupu i zwrot urządzenia


6.1
W przypadku odstpienia od umowy, zwrotowi podlegajwszystkie zakupione urzdzenia.
6.2 Organizator akceptuje zwrot urzdzewyłącznie w oryginalnym opakowaniu, a zwrócone urzdzenia nie mogposiadaznamion uytkowania.
6.3 Uczestnik Akcji Promocyjnej moe dokonazwrotu zakupionych urzdzew cigu 14 dni.
6.4 W przypadku wystpienia wady produktu, naley postpowazgodnie z regulaminem zamieszczonym w Karcie Gwarancyjnej Producenta.

VII. Odpowiedzialność Organizatora
7.1
Przy odbiorze urzdzeod przewonika naley sprawdzi, czy nie zawierajone widocznych uszkodzei ubytków. W przypadku ich wystpienia naley zażądaod przewonika sporzdzenia stanu przesyłki i ustalenia okolicznoci powstania szkody. Reklamacje dotyczce ubytków lub uszkodzesprztu bez protokołu sporzdzonego przez przewonika nie bduwzgldniane.

7.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za nieprawidłowoci zwizane opónieniemlub niedorczeniem urzdze.

VIII Postanowienia końcowe
8.1
Treść niniejszego regulaminu bdzie udostpniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Akcji Promocyjnej wyłącznie w formie mailowej.

8.2 Udział Uczestnika w akcji oznacza akceptacjzasad akcji zawartych w niniejszym regulaminie.
8.3 Wszystkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowizazwizanych z niniejszAkcja bdrozstrzygane przez sd właciwy dla siedziby organizatora.

 

 

 

Zapraszamy do zakupów

Firma

AGD SMART Wysokińscy Sp.J.
ul. Sławęcińska 8, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Infolinia:
Pon. - Czw.: 9:00 - 18:00
Pt.:             9:00 - 17:00

(22) 877 77 77, (22) 877 77 78, 0 801 011 977
e-mail: sprzedaz@agdsmart.pl

Dział importu:
tel: +48 604 509 100
e-mail: piotr@agdsmart.pl

Dział exportu:
WhatsApp i tel.  +48 575 706 200
e-mail: galina.sorochuk@agdsmart.pl halyna.pogroszewska@agdsmart.pl

Kontakt dla firm:
tel: +48 533 100 058
e-mail: krzysztof.szewczyk@agdsmart.pl

Dział Allegro:
tel: +48 577 338 433
e-mail: damian.kozlowski@agdsmart.pl sklepallegro@agdsmart.pl sklepteka@agdsmart.pl

Dział marketingu:
e-mail: marketing.agdsmart@gmail.com

Magazyn
Pon. - Pt.: 09:00 – 17:00