Inteligentne urządzenia w Twoim domu

Infolinia: pn-czw. 9:00 - 18:00, pt. 9:00 - 17:00 |   (22) 877-77-77 877-77-78 801-011-977
Kategorie
Koszyk
Koszyk
Koszyk

Smeg - promocja naczyń kuchennych - Primavera

 

 

 

 

REGULAMIN

sprzedaży premiowej marki SMEG „Primavera”

od 25.03.2022 r. do 29.04.2022

 

Kup 2, 3 lub 4 naczynia kuchenne Smeg

i uzyskaj super rabat do 13% na każdy produkt !!!

 

 

CKFS2011CRM

CKFS2011RDM

CKFS2011BLM

CKFF2401CRM

CKFF2401RDM

CKFF2401BLM

CKFF2601CRM

CKFF2601RDM

CKFF2601BLM

CKFF2801CRM  

CKFF2801RDM

CKFF2801BLM

CKFF3001CRM

CKFF3001RDM

CKFF3001BLM

CKFW3001CRM

CKFW3001RDM

CKFW3001BLM

CKFD2811CRM

CKFD2811RDM

CKFD2811BLM

CKFC2411CRM

CKFC2411RDM

CKFC2411BLM

CKFC2611CRM

CKFC2611RDM

CKFC2611BLM

 

 

 

Pełen Regulamin promocji:

 

Definicje:

Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów marki Smeg wskazanych w pkt. 3.6 regulaminu promocji.

Uczestnik Akcji Promocyjnej, klient ostateczny: osoba fizyczna nabywająca zestaw naczyń kuchennych do użytku własnego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, w autoryzowanym punkcie sprzedaży detalicznej, studiu mebli kuchennych lub sklepie internetowym znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: autoryzowany punkt sprzedaży detalicznej, znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

I. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Akcji, czyli sprzedaży premiowej, jest Smeg Polska Sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 32, zwany dalej Organizatorem.
1.2 Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.3 Czas trwania Akcji Promocyjnej obejmuje okres od 25.03.2022 r. do 29.04.2022 r. lub do wyczerpania się jej zapasów.

II. Warunki uczestnictwa w Promocji

2.1 Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które w momencie wzięcia udziałuw Akcji spełniają następujące warunki:
a) ukończyły 18 rok życia,
b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium RP,
c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
,
d) zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,
e) w okresie trwania Promocji dokonały zakupu zestawu naczyń kuchennych marki Smeg objętych promocją
(modele wymienione w pkt. 3.6 niniejszego regulaminu)

2.2 Udział w Akcji i podanie związanych z udziałem w Akcji danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą na potrzeby prowadzenia Akcji oraz marketingu własnych produktów i usług Smeg Polska.

III. Zasady Promocji

3.1 W akcji promocyjnej może wziąć udział każdy klient ostateczny, który kupi w terminie od 25.03.2022 do 29.04.2022 dowolny zestaw naczyń kuchennych wskazany w pkt. 3.6.
3.2 Akcja obejmuje wyłącznie zakupy dokonane w autoryzowanych punktach sprzedaży.
3.3 Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z Uczestnikiem celem weryfikacji. Organizatorowi przysługuje prawo żądania okazania oryginału paragonu lub faktury VAT potwierdzającej zakup produktów marki Smeg oraz oryginału kart gwarancyjnych

3.4 Uczestnik Akcji Promocyjnej nie może przenieść prawa do uczestnictwa w sprzedaży premiowej i uzyskania rabatu na osoby trzecie. Rabat nie podlega wymianie na pieniądze ani świadczenia innego rodzaju.

3.5 Ze sprzedaży premiowej opisanej w pkt. 4.1 regulaminu, może skorzystać Uczestnik, który zakupi dowolną liczbę zestawów naczyń kuchennych objętych promocją w autoryzowanym punkcie sprzedaży.

3.6 Promocją objęte są następujące modele naczyń kuchennych:

CKFS2011CRM, CKFS2011RDM, CKFS2011BLM, CKFF2401CRM, CKFF2401RDM, CKFF2401BLM, CKFF2601CRM, CKFF2601RDM, CKFF2601BLM, CKFF2801CRM, CKFF2801RDM, CKFF2801BLM, CKFF3001CRM, CKFF3001RDM, CKFF3001BLM, CKFW3001CRM, CKFW3001RDM, CKFW3001BLM, CKFD2811CRM, CKFD2811RDM, CKFD2811BLM, CKFC2411CRM, CKFC2411RDM, CKFC2411BLM, CKFC2611CRM, CKFC2611RDM, CKFC2611BLM.

3.7 O realizacji sprzedaży naczyń kuchennych objętych promocją decyduje data wpłynięcia zamówienia do Smeg Polska sp. z o.o., a musi to być termin od 25.03.2022 do 29.04.2022.

IV. Nagrody

4.1 Nagrodą przy zakupie zestawu naczyń kuchennych Smeg jest możliwość dokonania zakupu premiowego według poniższych, możliwych kombinacji:

Zestaw I: składający się z dwóch dowolnych naczyń kuchennych wskazanych w pkt. 3.6, przy czym każde z naczyń jest objęte opustem w wysokości 5%.
Zestaw II: składający się z trzech dowolnych naczyń kuchennych wskazanych w pkt. 3.6, przy czym każde z naczyń jest objęte opustem w wysokości 10%.
Zestaw III: składający się z czterech dowolnych naczyń kuchennych wskazanych w pkt. 3.6, przy czym każde z naczyń jest objęte opustem w wysokości 13%.
Powyższe upusty promocyjne są dodawane do standardowego upustu w sposób kaskadowy.

4.2 Szczegóły zakupu premiowego określa pkt. 3.1

V. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej

5.1 Reklamacje odnośnie do przebiegu Akcji mogą być zgłoszone pisemnie, listem poleconym, na adres Organizatora do dnia 16.05.2022 roku (decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora).
5.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnikajak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
5.3 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
5.4 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5.5 Reklamacje odnośnie do przebiegu Akcji Promocyjnej nie dotyczą roszczeń z tytułu wad sprzętu oraz braku dostawy lub dostawy innego sprzętu niż należny Uczestnikowi Akcji Promocyjnej, który spełnił wszystkie warunki do jego otrzymania na podstawie niniejszego Regulaminu. Zgłaszanie roszczeń w powyższym zakresie regulują stosowne przepisy prawa.

VI. Odstąpienie od umowy zakupu i zwrot urządzenia

6.1 W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta zwrotowi podlegajwszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu.

6.2 Organizator akceptuje zwrot urządzeń za pośrednictwem punktu sprzedaży w oryginalnym opakowaniu, zwrócone urządzenia nie mogą posiadać znamion użytkowania.
6.3 Uczestnik Akcji Promocyjnej może dokonać zwrotu zakupionego urządzenia/urządzeń w ciągu 14 dni. 6.4 W przypadku wystąpienia wady produktu, należy postępować zgodnie z regulaminem zamieszczonym w Karcie Gwarancyjnej Producenta.

VII. Odpowiedzialność Organizatora

7.1 Przy odbiorze nagrody od przewoźnika należy sprawdzić, czy sprzęt nie zawiera widocznych uszkodzeń i ubytków. W przypadku ich wystąpienia należy zażądać od przewoźnika sporządzenia stanu przesyłki i ustalenia okoliczności powstania szkody. Reklamacje dotyczące ubytków lub uszkodzeń sprzętu bez protokołu sporządzonego przez przewoźnika nie będą uwzględniane.
7.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane opóźnieniem lub niedoręczeniem nagród promocyjnych.

VIII, Postanowienia końcowe

8.1 Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Akcji Promocyjnej wyłącznie w formie mailowej.
8.2 Udział Uczestnika w akcji oznacza akceptację zasad akcji zawartych w niniejszym regulaminie.
8.3 Wszystkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcja będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.

 

Firma

AGD SMART Wysokińscy Sp.J.
ul. Sławęcińska 8, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Infolinia:
Pon. - Czw.: 9:00 - 18:00
Pt.:             9:00 - 17:00

(22) 877 77 77, (22) 877 77 78, 0 801 011 977
e-mail: sprzedaz@agdsmart.pl

Dział importu:
tel: +48 604 509 100
e-mail: piotr@agdsmart.pl

Dział exportu:
WhatsApp i tel.  +48 575 706 200
e-mail: galina.sorochuk@agdsmart.pl halyna.pogroszewska@agdsmart.pl

Kontakt dla firm:
tel: +48 533 100 058
e-mail: krzysztof.szewczyk@agdsmart.pl

Dział Allegro:
tel: +48 577 338 433
e-mail: damian.kozlowski@agdsmart.pl sklepallegro@agdsmart.pl sklepteka@agdsmart.pl

Dział marketingu:
e-mail: marketing.agdsmart@gmail.com

Magazyn
Pon. - Pt.: 09:00 – 17:00