Black Week - sprawdź nasze SUPER OFERTY

Inteligentne urządzenia w Twoim domu

Infolinia: pn - pt 9:00 - 18:00: (22) 877-77-77 877-77-78 801-011-977
Kategorie
Koszyk
Koszyk
Koszyk

Smeg promocja - Idealna para

 

 

 

REGULAMIN

sprzedaży premiowej marki SMEG „Idealna para” 

od 15.10.2021 r. do 21.11.2021 r.

 

Definicje:

Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów marki Smeg wskazanych w pkt. 3.6 regulaminu promocji.

Uczestnik Akcji Promocyjnej, klient ostateczny: osoba fizyczna nabywająca urządzenie dużego sprzętu kuchennego do użytku własnego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, w autoryzowanym punkcie sprzedaży detalicznej, studiu mebli kuchennych lub sklepie internetowym

znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: autoryzowany punkt sprzedaży detalicznej, znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

I. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Akcji, czyli sprzedaży premiowej, jest Smeg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 32, zwany dalej Organizatorem.

1.2 Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3 Czas trwania Akcji Promocyjnej obejmuje okres od 15.10.2021 r. do 21.11.2021 r. lub do wyczerpania się jej zapasów.

II. Warunki uczestnictwa w Promocji

2.1 Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które w momencie wzięcia udziału w Akcji spełniają następujące warunki:

a) ukończyły 18 rok życia,

b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium RP,

c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

d) zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,

e) w okresie trwania Promocji dokonały zakupu zestawu sprzętów marki Smeg objętych promocją (modele wymienione w pkt. 3.6 niniejszego regulaminu)

2.2 Udział w Akcji i podanie związanych z udziałem w Akcji danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

Dane osobowe uczestników przetwarzane będą na potrzeby prowadzenia Akcjioraz marketingu własnych produktów i usług Smeg Polska.

III. Zasady Promocji

3.1 W akcji może wziąć udział każdy klient ostateczny, który kupi w terminie od 15.10.2021 do 21.11.2021 dowolny model miksera SMF03 wskazany w pkt. 3.6.

3.2 Akcja obejmuje wyłącznie zakupy dokonane w autoryzowanych punktach sprzedaży.

3.3 Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z Uczestnikiem celem weryfikacji. Organizatorowi przysługuje prawo żądania okazania oryginału paragonu lub faktury VAT potwierdzającej zakup produktów marki Smeg oraz oryginału kart gwarancyjnych.

3.4 Uczestnik Akcji Promocyjnej nie może przenieść prawa do uczestnictwa w sprzedaży premiowej i uzyskania rabatu na osoby trzecie. Rabat nie podlega wymianie na pieniądze ani świadczenia innego rodzaju.

3.5 Ze sprzedaży premiowej opisanej w pkt. 4.1 regulaminu, może skorzystać Uczestnik, który kupi dowolną liczbę urządzeń objętych promocją w autoryzowanym punkcie sprzedaży.

3.6 Promocją objęte są następujące modele mikserów: SMF03CREU, SMF03BLEU, SMF03RDEU, SMF03PGEU.

3.7 O realizacji sprzedaży urządzeń objętych promocją decyduje data wpłynięcia zamówienia do Smeg Polska sp. z o.o., a musi to być termin od 15.10.2021 do 21.11.2021.

IV. Nagrody

4.1 Nagrodą przy zakupie urządzenia premiowego marki Smeg jest możliwość dokonania zakupu premiowego 1 sztuki blendera kielichowego BLF01 w cenie promocyjnej 1,23 brutto pln, do wyboru:

BLF01CREU, BLF01BLEU, BLF01RDEU, BLF01PGEU

Kolor blendera musi być zawsze w tym samym kolorze, co wybrany model miksera.

4.2 Szczegóły zakupu premiowego określa pkt. 3.1


V. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej

5.1 Reklamacje odnośnie do przebiegu Akcji mogą być zgłoszone pisemnie, listem poleconym, na adres Organizatora do dnia 29.11.2021 roku (decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora).

5.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.3 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.

5.4 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5.5 Reklamacje odnośnie do przebiegu Akcji Promocyjnej nie dotyczą roszczeń z tytułu wad sprzętu oraz braku dostawy lub dostawy innego sprzętu niż należny Uczestnikowi Akcji Promocyjnej, który spełnił wszystkie warunki do jego otrzymania na podstawie niniejszego Regulaminu. Zgłaszanie roszczeń w powyższym zakresie regulują stosowne przepisy prawa.


VI. Odstąpienie od umowy zakupu i zwrot urządzenia

6.1 W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta zwrotowi podlegają wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu.

6.2 Organizator akceptuje zwrot urządzeń za pośrednictwem punktu sprzedaży w oryginalnym opakowaniu, zwrócone urządzenia nie mogą posiadać znamion użytkowania.

6.3 Uczestnik Akcji Promocyjnej może dokonać zwrotu zakupionego urządzenia/urządzeń w ciągu 14 dni.

6.4 W przypadku wystąpienia wady produktu, należy postępować zgodnie z regulaminem zamieszczonym w Karcie Gwarancyjnej Producenta.


VII. Odpowiedzialność Organizatora

7.1 Przy odbiorze nagrody od przewoźnika należy sprawdzić, czy sprzęt nie zawiera widocznych uszkodzeń i ubytków. W przypadku ich wystąpienia należy zażądać od przewoźnika sporządzenia stanu przesyłki i ustalenia okoliczności powstania szkody. Reklamacje dotyczące ubytków lub uszkodzeń sprzętu bez protokołu sporządzonego przez przewoźnika nie będą uwzględniane.

7.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane opóźnieniem lub niedoręczeniem nagród promocyjnych.


VIII Postanowienia końcowe

8.1 Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Akcji Promocyjnej wyłącznie w formie mailowej.

8.4 Udział Uczestnika w Akcji oznacza akceptację zasad Akcji Zawartych w niniejszym regulaminie.

8.5 Wszystkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcja będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.

 

Zapraszamy do zakupów

Firma

AGD SMART Wysokińscy Sp.J.
ul. Sławęcińska 8, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Infolinia:
Pon. - Pt.: 9:00 - 18:00
(22) 877 77 77, (22) 877 77 78, 0 801 011 977
e-mail: sprzedaz@agdsmart.pl

Dział importu:
tel: +48 604 509 100
e-mail: piotr@agdsmart.pl

Dział exportu:
tel: +48 575 706 200
e-mail: galina.sorochuk@agdsmart.pl halyna.pogroszewska@agdsmart.pl

Kontakt dla firm:
tel: +48 533 100 058
e-mail: krzysztof.szewczyk@agdsmart.pl

Dział marketingu:
e-mail: marketing.agdsmart@gmail.com

Magazyn
Pon. - Pt.: 09:00 – 17:00

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.