Inteligentne urządzenia w Twoim domu

Infolinia: pn-czw. 9:00 - 18:00, pt. 9:00 - 17:00 |   (22) 877-77-77 877-77-78 801-011-977
Kategorie
Koszyk
Koszyk
Koszyk

SMEG Mikser i akcesorium za 1,22zł

 

 

 

 

Akcja promocyjna:

KUP MIKSER SMEG I ODBIERZ AKCESORIUM - PRZYSTAWKA DO TARCIA I KROJENIA za 1,23zł

 

Przy zakupie miksera SMEG SMF02/03/13  klient ma możliwość zakupu profesjonalnego akcesorium Smeg za symboliczne 1,23zł brutto

Promocja obowiązuje od 17.03.2023 r. do 09.04.2023 r. lub do wyczerpania zapasu.

 

 

Zobacz produkty objęte promocją:

 

SMF02CREU

SMF02BLEU

SMF02RDEU 

SMF02PBEU

SMF02PGEU

SMF02PKEU

SMF02WHEU 

SMF03CREU

SMF03BLEU 

SMF03RDEU

SMF03PBEU

SMF03PGEU

 

SMF03PKEU

SMF03WHEU

SMF03GREU 

SMF02CREU

 

 

Regulamin promocji:

 

Definicje:

Akcja Promocyjna: sprzedapremiowa produktów marki Smeg wskazanych w pkt. 3.3 regulaminu promocji.

Uczestnik Akcji Promocyjnej: autoryzowany dystrybutor w ramach systemu selektywnej dystrybucji Smeg,

znajdujcy sina terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

I. Postanowienia ogólne
1.1
Organizatorem Akcji, czyli sprzeday premiowej, jest Smeg Polska Sp. z o.o. z siedzibw Warszawie, przy ul. Prostej 32, zwany dalej Organizatorem.
1.2 Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.3 Czas trwania Akcji Promocyjnej obejmuje okres od 17.03.2023 r. do 9.04.2023 r. lub do wyczerpania sijej zapasów.

II. Warunki uczestnictwa w Promocji
2.1
Promocja jest przeznaczona wyłącznie w przypadku zakupu miksera wskazanego w pkt 3.2 
a) w sklepie 
autoryzowanego dystrybutora w

b) zapoznali siz trecininiejszego regulaminu i zaakceptowali jego postanowienia;
c) w okresie trwania Promocji dokonali zakupu urz
dzemarki Smeg objtych promocj(modele wymienione w pkt. 3.3 niniejszego regulaminu).

III. Zasady Promocji
3.1
W akcji promocyjnej moe wziąć udział kady, który zakupi w terminie od 17.03.2023 r. do 9.04.2023 r. urzdzenia wskazane w pkt. 3.3.
3.2 Uczestnik Akcji Promocyjnej nie moe przenieść prawa do uczestnictwa w sprzeday premiowej i uzyskania rabatu na osoby trzecie. Rabat oraz urzdzenia promocyjne nie podlegajwymianie na pienidze ani wiadczenia innego rodzaju

3.3 Modele objte AkcjPromocyjn:


SMF02CREU, SMF02BLEU, SMF02RDEU, SMF02PBEU, SMF02PGEU, SMF02PKEU, SMF02WHEU, SMF02SVEU, SMF03CREU, SMF03BLEU, SMF03RDEU, SMF03PBEU, SMF03PGEU, SMF03PKEU, SMF03WHEU, SMF13WHEU, SMF03GREU.


3.4 O realizacji sprzeday modeli objtych promocjdecyduje data wpłynicia zamówienia do Smeg Polska sp. z o.o., a musi to bytermin od 17.03.2023 r. do 9.04.2023 r.
3.5 W przypadku dostpnoci urzdze/ produktów, realizacja zamówienia musi siodbydo 14.04.2023 r. Brak realizacji do wskazanego terminu, bdzie skutkował anulacjzamówienia.
3.6 Ilość urzdzeprzeznaczonych na cel niniejszej promocji jest ograniczona.

IV. Nagrody

4.1 Nagrodprzy zakupie urzdzelub naczykuchennych wymienionych w pkt. 3.3 jest moliwość dokonania zakupu akcesorium SMSG01 za 1,23 zł.
4.2 Szczegóły zakupu premiowego okrela pkt. 3.1

V. Reklamacje dotyczce przebiegu Akcji Promocyjnej
5.1
Reklamacje odnonie do przebiegu Akcji mogbyzgłoszone pisemnie, listem poleconym, na adres Organizatora do dnia 21.04.2023 r. (decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora).
5.2 Pisemna reklamacja powinna zawieraimi, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak równiedokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
5.3 Reklamacje rozpatrywane sprzez Organizatora w terminie 30 dni od dnia dorczenia Organizatorowi.
5.4 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5.5 Reklamacje odnonie do przebiegu Akcji Promocyjnej nie dotyczroszczez tytułu wad sprztu oraz braku dostawy lub dostawy innego sprztu ninaleny Uczestnikowi Akcji Promocyjnej, który spełnił wszystkie warunki do jego otrzymania na podstawie niniejszego Regulaminu. Zgłaszanie roszczew powyszym zakresie regulujstosowne przepisy prawa.

VI. Odstpienie od umowy zakupu i zwrot urzdzenia
6.1
W przypadku odstpienia od umowy przez autoryzowanego dystrybutora, zwrotowi podlegajwszystkie zakupione urzdzenia oraz akcesoria.
6.2 Organizator akceptuje zwrot urzdzewyłącznie w oryginalnym opakowaniu, a zwrócone urzdzenia nie mogposiadaznamion uytkowania.
6.3 Uczestnik Akcji Promocyjnej moe dokonazwrotu zakupionego urzdzenia/urzdzew cigu 14 dni. 6.4 W przypadku wystpienia wady produktu, naley postpowazgodnie z regulaminem zamieszczonym w Karcie Gwarancyjnej Producenta.

VII. Odpowiedzialność Organizatora
7.1
Przy odbiorze urzdzeoraz akcesoriów od przewonika naley sprawdzi, czy sprzt nie zawiera widocznych uszkodzei ubytków. W przypadku ich wystpienia naley zażądaod przewonika sporzdzenia stanu przesyłki i ustalenia okolicznoci powstania szkody. Reklamacje dotyczce ubytków lub uszkodzesprztu bez protokołu sporzdzonego przez przewonika nie bduwzgldniane.
7.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za nieprawidłowoci zwizane opónieniem lub niedorczeniem urzdze.

VIII Postanowienia kocowe
8.1
Treść niniejszego regulaminu bdzie udostpniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Akcji Promocyjnej wyłącznie w formie mailowej.
8.2 Udział Uczestnika w akcji oznacza akceptacjzasad akcji zawartych w niniejszym regulaminie.

8.3 Wszystkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowizazwizanych z niniejszAkcja bdrozstrzygane przez sd właciwy dla siedziby organizatora.

 

Wszelkie zapytania dotyczące promocji prosimy kierować:


sprzedaz@agdsmart.pl
 
Infolinia: pn - pt 9:00 - 18:00


(22) 877 77 77  oraz 
0 801 011 977

Firma

AGD SMART Wysokińscy Sp.J.
ul. Sławęcińska 8, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Infolinia:
Pon. - Czw.: 9:00 - 18:00
Pt.:             9:00 - 17:00

(22) 877 77 77, (22) 877 77 78, 0 801 011 977
e-mail: sprzedaz@agdsmart.pl

Dział importu:
tel: +48 604 509 100
e-mail: piotr@agdsmart.pl

Dział exportu:
WhatsApp i tel.  +48 575 706 200
e-mail: galina.sorochuk@agdsmart.pl halyna.pogroszewska@agdsmart.pl

Kontakt dla firm:
tel: +48 533 100 058
e-mail: krzysztof.szewczyk@agdsmart.pl

Dział Allegro:
tel: +48 577 338 433
e-mail: damian.kozlowski@agdsmart.pl sklepallegro@agdsmart.pl sklepteka@agdsmart.pl

Dział marketingu:
e-mail: marketing.agdsmart@gmail.com

Magazyn
Pon. - Pt.: 09:00 – 17:00