Black Week - sprawdź nasze SUPER OFERTY

Inteligentne urządzenia w Twoim domu

Infolinia: pn - pt 9:00 - 18:00: (22) 877-77-77 877-77-78 801-011-977
Kategorie
Koszyk
Koszyk
Koszyk

SMEG - Jesienna wyprzedaż

                                                                                                                                                                           page1image29568592

 

 

REGULAMIN

sprzedaży premiowej marki SMEG „Jesienna wyprzedaż” (PR_JESIEN_B2B_2021)

 

Definicje:

Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów marki Smeg wskazanych w pkt. 3.6 regulaminu promocji.

Uczestnik Akcji Promocyjnej, klient ostateczny: osoba fizyczna nabywająca urządzenie dużego sprzętu kuchennego do użytku własnego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,
w autoryzowanym punkcie sprzedaży detalicznej, studiu mebli kuchennych lub sklepie internetowym znajdującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Punkt Sprzedaży: autoryzowany punkt sprzedaży detalicznej, studio mebli kuchennych lub sklep internetowy znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

I. Postanowienia ogólne


1.1 Organizatorem Akcji, czyli sprzedaży premiowej, jest Smeg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 32, zwany dalej Organizatorem.

1.2 Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3 Czas trwania Akcji Promocyjnej obejmuje okres od 18.09.2021 r. do 11.10.2021 r. lub do wyczerpania się jej zapasów.

II. Warunki uczestnictwa w Promocji


2.1
Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które w momencie wzięcia udziału
w Akcji spełniają następujące warunki:
a) ukończyły 18 rok życia,
b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium RP,
c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych
,
d) zapoznały się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,
e) w okresie trwania Promocji dokonały zakupu zestawu sprzętów marki Smeg objętych promocją (modele wymienione
w pkt. 3.6 niniejszego regulaminu)

2.2 Udział w Akcji i podanie związanych z udziałem w Akcji danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą na potrzeby prowadzenia Akcji oraz marketingu
własnych produktów i usług Smeg Polska.

III. Zasady Promocji


3.1
W akcji może wziąć udział każdy klient ostateczny, który kupi w terminie od 18.09.2021 do 11.10.2021 wybrany/e produkt/y marki Smeg wskazane w pkt. 3.6.

3.2 Ze sprzedaży premiowej opisanej w pkt. 4.1 niniejszego regulaminu, może skorzystać Uczestnik, który kupi dowolną liczbę urządzeń objętych promocją w punkcie sprzedaży.

3.3 Akcja obejmuje wyłącznie zakupy dokonane w punktach sprzedaży.

Smeg Polska Sp. z o.o.
Prosta 32, 00-838 Warszawa www.smeg.pl info@smeg.pl tel.: +48 22 276 14 00

3.4 Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z Uczestnikiem celem weryfikacji. Organizatorowi przysługuje prawo żądania okazania oryginału paragonu lub faktury VAT potwierdzającej zakup produktów marki Smeg oraz oryginału kart gwarancyjnych.

3.5 Każdy Uczestnik Akcji Promocyjnej może zakupić dowolną liczbę urządzeń objętych promocją.

3.6 Promocją objęte są tylko i wyłącznie poniżej wymienione modele sprzętu marki Smeg :

 

MODEL

BCC02RDMEU

BCC02WHMEU

KLF03GREU

KLF05BLEU

IV NAGRODY


4.1
Nagrodą przy zakupie dowolnego urządzenia marki Smeg jest możliwość dokonania zakupu premiowego z dodatkowym upustem handlowym, naliczanym kaskadowo do standardowych warunków handlowych:

4.2 Szczegóły zakupu premiowego określa pkt. 3.1

V Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej


5.1
Reklamacje odnośnie do przebiegu Akcji mogą być zgłoszone pisemnie, listem poleconym, na adres Organizatora do dnia 18.10.2021 roku (decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora).

5.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis
i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.3 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.

5.4 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji
w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5.5 Reklamacje odnośnie do przebiegu Akcji Promocyjnej nie dotyczą roszczeń z tytułu wad sprzętu oraz braku dostawy lub dostawy innego sprzętu niż należny Uczestnikowi Akcji Promocyjnej, który spełnił wszystkie warunki do jego otrzymania na podstawie niniejszego Regulaminu. Zgłaszanie roszczeń w powyższym zakresieregulują stosowne przepisy prawa.

VI Odstąpienie od umowy zakupu i zwrot urządzenia


6.1 W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta zwrotowi podlega/ją produkt/y premiowy/e.

Smeg Polska Sp. z o.o.
Prosta 32, 00-838 Warszawa www.smeg.pl info@smeg.pl tel.: +48 22 276 14 00
page2image19321152 page2image19321344 page2image19321536 page2image19321728page2image19321920 page2image19322112page2image19322304 page2image19322496 page2image19322688 page2image19322880 page2image19323072 page2image19323264 page2image19323456

6.2 Organizator akceptuje zwrot urządzenia/urządzeń za pośrednictwem punktu sprzedaży w oryginalnym opakowaniu, zwrócone urządzenie/a nie mogą posiadać znamion użytkowania.

6.3 Uczestnik akcji promocyjnej może dokonać zwrotu zakupionego urządzenia/urządzeń w ciągu 14 dni.
 
6.4 W przypadku wystąpienia wady produktu, należy postępować zgodnie z regulaminem zamieszczonym w Karcie Gwarancyjnej Producenta.
 
VII Odpowiedzialność Organizatora
 
7.1 Przy odbiorze nagrody od przewoźnika należy sprawdzić, czy sprzęt nie zawiera widocznych uszkodzeń i ubytków. W przypadku ich wystąpienia należy zażądać od przewoźnika sporządzenia stanu przesyłki i ustalenia okoliczności powstania szkody. Reklamacje dotyczące ubytków lub uszkodzeń sprzętu bez protokołu sporządzonego przez przewoźnika nie będą uwzględniane.
7.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane opóźnieniem lub niedoręczeniem nagród promocyjnych, co jest zależne od punktu sprzedaży
 
VIII Postanowienia końcowe
 
8.1 Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Akcji Promocyjnej wyłącznie w formie wiadomości elektronicznej.
 
8.4 Udział Uczestnika w akcji oznacza akceptację zasad Akcji Zawartych w niniejszym regulaminie.
 
8.5 Wszystkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcja będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.
Firma

AGD SMART Wysokińscy Sp.J.
ul. Sławęcińska 8, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Infolinia:
Pon. - Pt.: 9:00 - 18:00
(22) 877 77 77, (22) 877 77 78, 0 801 011 977
e-mail: sprzedaz@agdsmart.pl

Dział importu:
tel: +48 604 509 100
e-mail: piotr@agdsmart.pl

Dział exportu:
tel: +48 575 706 200
e-mail: galina.sorochuk@agdsmart.pl halyna.pogroszewska@agdsmart.pl

Kontakt dla firm:
tel: +48 533 100 058
e-mail: krzysztof.szewczyk@agdsmart.pl

Dział marketingu:
e-mail: marketing.agdsmart@gmail.com

Magazyn
Pon. - Pt.: 09:00 – 17:00

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.