Inteligentne urządzenia w Twoim domu

Infolinia: pn-czw. 9:00 - 18:00, pt. 9:00 - 17:00 |   (22) 877-77-77 877-77-78 801-011-977
Kategorie
Koszyk
Koszyk
Koszyk

Smeg - akcja HOT

 

 

 

 

KUP urządzenie marki      

 

 w niesamowitej Cenie !

 

 

Topimy ceny produktów w zależności od modelu

 

 

 

KLF05CREU

KLF05BLEU

KLF05RDEU

KLF05PBEU

KLF05PGEU

KLF05PKEU

KLF05WHEU

 za 449 zł 

 

CZAJNIKI

HMF01CREU

HMF01BLEU

HMF01RDEU

HMF01PBEU

HMF01PGEU

HMF01PKEU

HMF01WHEU

 za 591 zł   MIKSERY RĘCZNE

SMF02CREU

SMF02BLEU

SMF02RDEU

SMF02PBEU

SMF02WHEU

 za 1839 zł   MIKSERY PLANETARNE

SMF02PGEU

SMF02PKEU

 za 1703 zł 

SMF03CREU

SMF03BLEU

SMF03RDEU

SMF03PGEU

SMF03WHEU

SMF03GREU

 za 2135 zł 
SMF13WHEU  za 2207 zł 

 

REGULAMIN

SMEG - "HOT"

27.07.2022 do 30.08.2021

Definicje:


Akcja Promocyjna:
sprzedaż premiowa produktów marki Smeg wskazanych w pkt. 3.3 regulaminu promocji.

Uczestnik Akcji Promocyjnej: autoryzowany punkt sprzedaży detalicznej AGD Smart (ul. Sławęcińska 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki) lub sklepie internetowym www.agdsmart.pl , www.agddesign.pl 

I. Postanowienia ogólne
1.1 Organizatorem Akcji, czyli sprzedaży premiowej, jest Smeg Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 32, zwany dalej Organizatorem.

1.2 Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3 Czas trwania Akcji Promocyjnej obejmuje okres od 27.07.2022 r. do 30.09.2022 r. lub do wyczerpania się jej zapasów.

II. Warunki uczestnictwa w Promocji
2.1
Promocja jest przeznaczona wyłącznie dla klientów, którzy w momencie wzięcia udziału w Akcji spełniają następujące warunki:
a) zapoznali
się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowali jego postanowienia;
b) dokonali zakupu urządzenia Smeg w okresie trwania Promocji 
objętego promocją (modele wymienione w pkt. 3.3 niniejszego regulaminu).

2.2 Udział w Akcji i podanie związanych z udziałem w Akcji danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą na potrzeby prowadzenia Akcji oraz marketingu własnych produktów i usług Smeg Polska.

III. Zasady Promocji
3.1
W akcji promocyjnej może wziąć udział każdy klient, który kupi w terminie od 27.07.2022 do 30.09.2022 przynajmniej jedno urządzenie wskazane w pkt. 3.3.

3.2 Uczestnik Akcji Promocyjnej nie może przenieść prawa do uczestnictwa w sprzedaży premiowej i uzyskania rabatu na osoby trzecie. Rabat oraz urządzenie promocyjne nie podlegają wymianie na pieniądze ani świadczenia innego rodzaju.

3.3 Modele objęte Akcją Promocyjną:

KLF05CREU,KLF05BLEU,KLF05RDEU, KLF05PBEU, KLF05PGEU, KLF05PKEU,KLF05WHEU,HMF01CREU,HMF01BLEU,HMF01RDEU, HMF01PBEU, HMF01PGEU, HMF01PKEU, HMF01WHEU, SMF02CREU, SMF02BLEU, SMF02RDEU, SMF02PBEU, SMF02PGEU,SMF02PKEU,SMF02WHEU, SMF03CREU, SMF03BLEU, SMF03RDEU, SMF03PGEU,SMF03WHEU, SMF13WHEU, SMF03GREU.

3.4 O realizacji sprzedaży modeli objętych promocją decyduje data, a musi to być termin od 27.07.2022 do 30.09.2022.

3.5 Każdy autoryzowany klient może zakupić dowolną ilość urządzeń.

IV. Nagrody
4.1
Nagrodą przy zakupie jednego z urządzeń wskazanych w pkt. 3.3 jest możliwość uzyskania promocyjnej ceny brutto według poniższego:

KLF05..EU – 449 brutto pln
HMF01..EU – 591 brutto pln
SMF02..EU – 1 839 brutto pln
SMF02PGEU/PKEU – 1 703 brutto pln
SMF03..EU – 2 135 brutto pln
SMF13WHEU –
2 207 brutto pln

4.2 Zakup urządzeń objętych promocją odbywa się z opustem standardowym.

4.3 Szczegóły zakupu premiowego określa pkt. 3.1

V. Reklamacje dotyczące przebiegu Akcji Promocyjnej
5.1 Reklamacje odnośnie do przebiegu Akcji mogą być zgłoszone pisemnie, listem poleconym, na adres Organizatora do dnia 14.10.2022 roku (decyduje data wpływu reklamacji na adres Organizatora).

5.2 Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnikajak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

5.3 Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.

5.4 Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5.5 Reklamacje odnośnie do przebiegu Akcji Promocyjnej nie dotyczą roszczeń z tytułu wad sprzętu oraz braku dostawy lub dostawy innego sprzętu niż należny Uczestnikowi Akcji Promocyjnej, który spełnił wszystkie warunki do jego otrzymania na podstawie niniejszego Regulaminu. Zgłaszanie roszczeń w powyższym zakresie regulują stosowne przepisy prawa.

VI. Odstąpienie od umowy zakupu i zwrot urządzenia
6.1 W przypadku odstąpienia od umowy przez autoryzowanego dystrybutora, zwrotowi podlegają wszystkie zakupione urządzenia.

6.2 Organizator akceptuje zwrot urządzeń wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, a zwrócone urządzenia nie mogą posiadać znamion użytkowania.

6.3 Uczestnik Akcji Promocyjnej może dokonać zwrotu zakupionego urządzenia/urządzeń w ciągu 14 dni.

6.4 W przypadku wystąpienia wady produktu, należy postępować zgodnie z regulaminem zamieszczonym w Karcie Gwarancyjnej Producenta.

VII. Odpowiedzialność Organizatora
7.1 Przy odbiorze nagrody od przewoźnika należy sprawdzić, czy sprzęt nie zawiera widocznych uszkodzeń i ubytków. W przypadku ich wystąpienia należy zażądać od przewoźnika sporządzenia stanu przesyłki i ustalenia okoliczności powstania szkody. Reklamacje dotyczące ubytków lub uszkodzeń sprzętu bez protokołu sporządzonego przez przewoźnika nie będą uwzględniane.

7.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane opóźnieniem lub niedoręczeniem nagród promocyjnych.

VIII Postanowienia końcowe
8.1 Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Akcji Promocyjnej wyłącznie w formie mailowej.

8.2 Udział Uczestnika w akcji oznacza akceptację zasad akcji zawartych w niniejszym regulaminie.

8.3 Wszystkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Akcja będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.

Firma

AGD SMART Wysokińscy Sp.J.
ul. Sławęcińska 8, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Infolinia:
Pon. - Czw.: 9:00 - 18:00
Pt.:             9:00 - 17:00

(22) 877 77 77, (22) 877 77 78, 0 801 011 977
e-mail: sprzedaz@agdsmart.pl

Dział importu:
tel: +48 604 509 100
e-mail: piotr@agdsmart.pl

Dział exportu:
WhatsApp i tel.  +48 575 706 200
e-mail: galina.sorochuk@agdsmart.pl halyna.pogroszewska@agdsmart.pl

Kontakt dla firm:
tel: +48 533 100 058
e-mail: krzysztof.szewczyk@agdsmart.pl

Dział Allegro:
tel: +48 577 338 433
e-mail: damian.kozlowski@agdsmart.pl sklepallegro@agdsmart.pl sklepteka@agdsmart.pl

Dział marketingu:
e-mail: marketing.agdsmart@gmail.com

Magazyn
Pon. - Pt.: 09:00 – 17:00