Black Week - sprawdź nasze SUPER OFERTY

Inteligentne urządzenia w Twoim domu

Infolinia: pn - pt 9:00 - 18:00: (22) 877-77-77 877-77-78 801-011-977
Kategorie
Koszyk
Koszyk
Koszyk

Odbierz premię do 500 zł za zakup suszarki do ubrań marki Bosch

REGULAMIN 

akcji promocyjnej
„Odbierz premię do 500 zł za zakup suszarki do ubrań marki Bosch”
skierowanej wyłącznie do konsumentów (patrz §2)
polegającej na wypłacie gotówki (udzieleniu rabatu posprzedażowego) w zamian za zakup nowego urządzenia na zasadach określonych niniejszym regulaminem (odpowiednio „Regulamin” i „Akcja”). 


§1 Postanowienia ogólne 

1.1  Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000023973, NIP: 524-01-04-641, REGON: 012604823, BDO 000006798, kapitał zakładowy: 300 000 000 zł („Organizator”).

1.2  Akcja ani żaden ze składników Akcji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

1.3  Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4  Akcja obejmuje sprzedaż premiową wybranych modeli suszarek do ubrań marki Bosch, tj. Urządzeń wymienionych poniżej („Urządzenie”) i polega na udzieleniu premii w postaci rabatu posprzedażowego (dalej: „Premia”), którego wysokość zależy od modelu zakupionego w Czasie Trwania Akcji Urządzenia, zgodnie z poniższymi podpunktami:

a) 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych, zero groszy) – za zakup Urządzenia o symbolu:

WTH83251BY

WTR85V5KPL

WTH85V0KPL

WTH85V0GPL 


b) 300 zł brutto (słownie: trzysta złotych, zero groszy) – za zakup Urządzenia o symbolu:

WTM8528FPL

WTM8528KPL

WTW85465PL

WTW8546KPL

WTR87TW0PL

WTR84TL0PL

WTW85562PL

WTW876S0PL

 WTW876K0PL 


c) 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych, zero groszy) – za zakup Urządzenia o symbolu:

WTX87M30PL

WTX87MH0PL

WTX87KH0BY

WTX87EH0EU


- przy czym w przypadku wprowadzenia przez Organizatora na rynek nowych modeli Urządzeń marki Bosch Organizator może objąć Akcją nowe wskazane przez Organizatora modele Urządzeń, o czym Organizator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej www.bosch-home.pl oraz www.bosch-home.pl./MyBosch (dalej ,,Strona Akcji”), uzupełniając w tym zakresie Regulamin na 14 dni przed takim rozszerzeniem zakresu Akcji. 

1.5  Czas trwania Akcji obejmuje okres od 06.09.2021 roku do 15.11.2021 roku („Czas Trwania Akcji”), nie dłużej jednak niż do wyczerpania kwoty przeznaczonej przez Organizatora do wypłaty Uczestnikom Akcji przez Agencję w związku z Akcją.

1.6  Pula Premii wynosi 4 500 000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych, zero groszy) na moment rozpoczęcia Akcji („Pula Premii”).

1.7  W przypadku gdy Pula Premii wyczerpie się przed upływem Czasu Trwania Akcji, Organizator może wcześniej zakończyć Akcję. W takiej sytuacji Organizator umieści na Stronie Akcji informację o wcześniejszym zakończeniu Akcji z powodu wyczerpania Puli Premii.

1.8  Fakt zakończenia Akcji przed upływem Czasu Trwania Akcji nie narusza praw nabytych Uczestników Akcji, którzy spełnili Warunki Uczestnictwa w Akcji określone w § 2 niniejszego Regulaminu przed dniem wcześniejszego zakończenia Akcji. Mają oni prawo do rejestracji udziału w Akcji na dotychczasowych zasadach określonych w Regulaminie.

1.9  Działającym w imieniu Organizatora realizatorem i wykonawcą Akcji jest A1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-131), ul. Grzybowska 4 lok. 138 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000803777, NIP: 527-23-60-117, REGON:017437181 (dalej „Agencja”).

1.10  Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w tym Regulaminie.

§2 Warunki uczestnictwa w Akcji 


2.1 W Akcji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne dokonujące zakupu nowych Urządzeń na własny użytek, niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które spełniają jednocześnie następujące warunki („Warunki Uczestnictwa”) z zastrzeżeniem pkt 2.2 poniżej oraz dokonają zgłoszenia zgodnie z §3 Regulaminu („Uczestnicy Akcji” lub ”Uczestnik Akcji”): 

a)  ukończyły 18 rok życia,

b)  posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c)  posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

d)  zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,

e)  dokonały w Czasie Trwania Akcji, jako konsument, zakupu nowego Urządzenia w punkcie
sprzedaży znajdującym się i prowadzącym zgodnie z prawem sprzedaż Urządzeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – z zastrzeżeniem ust. 2.6 poniżej - (dalej ,,Punkt Sprzedaży”) do użytku własnego niezwiązanego z jakąkolwiek działalnością gospodarczą lub zawodową z zastrzeżeniem pkt 2.4, przy czym warunki od a) do e) powinny być spełnione w momencie dokonania zakupu Urządzenia, jak i rejestracji zakupu zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie § 3 Regulaminu;
opublikowały w Czasie Trwania Akcji opinię, której jedynym autorem jest Uczestnik, na temat wybranego przez Uczestnika Urządzenia, które Uczestnik zgłosił do Akcji, zawierającą dopisek: „„Susz oszczędnie i delikatnie”(dalej zwaną „Opinią”), w jeden z poniższych sposobów (do wyboru przez Uczestnika): 
–  na stronie internetowej Organizatora: https://www.bosch-home.pl/loteria-opinie;

–  na stronie internetowej Punktu Sprzedaży, od którego Uczestnik nabył Urządzenie; lub

–  na stronie internetowej porównywarki cenowej;
i przesłały Organizatorowi Opinię w sposób wskazany w punkcie 3.4.2 niniejszego Regulaminu. Opinia musi zostać pozostawiona najwcześniej z chwilą zakupu Urządzenia zgłoszonego do Akcji przez Uczestnika i najpóźniej w chwili zgłoszenia formularza zgłoszeniowego do Akcji.

2.2  W Akcji nie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele ani sprzedawcy Punktów Sprzedaży prowadzących sprzedaż Urządzeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i członkowie rodzin w/w osób. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych w linii bocznej do II stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub powinowactwa.

2.3  Udział w Akcji jest dobrowolny.

2.4  Za zakup Urządzenia na własny użytek, niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z niniejszym paragrafem, uznaje się zakup, którego koszt nie został i nie zostanie zaliczony do kosztów prowadzonej działalności, a VAT wynikający z faktury zakupu Urządzenia nie został i nie zostanie rozliczony w deklaracji VAT.

2.5  Udział w Akcji można łączyć z akcją promocyjną „Odbierz bon na zakupy w Zalando.pl do 500 zł za zakup pralki z suszarką do ubrań marki Bosch.” organizowaną przez Organizatora.

2.6  Akcja nie obejmuje Urządzeń zakupionych w punktach sprzedaży, prowadzonych bezpośrednio przez Organizatora.

§3 Zasady Akcji 


3.1  Premię otrzyma Uczestnik Akcji, który spełni warunki określone w §2 Regulaminu oraz zgłosi swoje uczestnictwo w Akcji, przesyłając zgłoszenie zgodnie z Regulaminem według procedury dokonywania zgłoszeń opisanej poniżej („Zgłoszenie”).

3.2  W celu otrzymania Premii, Uczestnik Akcji musi zakupić nową suszarkę do ubrań marki Bosch zgodnie z §1 Regulaminu.
UWAGA: Zakup musi zostać dokonany w Czasie Trwania Akcji - o dotrzymaniu terminu decyduje data transakcji uwidoczniona na dowodzie zakupu;

3.3  Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem swojego konta użytkownika w Programie MyBosch dostępnym na stronie internetowej www.bosch-home.pl/MyBosch 

W przypadku, gdy Uczestnik Akcji nie posiada konta użytkownika w Programie MyBosch, dokonuje rejestracji konta na stronie internetowej www.bosch-home.pl/MyBosch 

3.4.1. Zgłoszenie do Akcji wymaga zarejestrowania Urządzenia w zakładce „Moje urządzenia”. Przy zarejestrowanym Urządzeniu pojawi się komunikat o dostępnej promocji. Kliknięcie w komunikat przenosi do formularza rejestracyjnego. 

3.4.2. W celu dokonania Zgłoszenia należy wypełnić prawidłowo formularz rejestracyjny, podając wszystkie informacje wskazane w pkt 3.5 poniżej i dołączyć do niego:
(i) wyraźne zdjęcie lub skan dowodu zakupu nowego Urządzenia objętego Akcją (z 

zastrzeżeniem punktu 2.1 e)) (dalej ,,Dowód Zakupu”). Dowodem Zakupu jest dokument 

potwierdzający sprzedaż przez Punkt Sprzedaży;
(ii) wyraźne zdjęcie tabliczki znamionowej Urządzenia*;
(iii) zdjęcie lub zrzut z ekranu potwierdzające pozostawienie Opinii. Na zrzucie ekranu/zdjęciu 

muszą być widoczne treść Opinii oraz dopisek „Susz oszczędnie i delikatnie” 

*Tabliczka znamionowa to tabliczka (najczęściej metalowa) trwale przymocowana do na tylnej ścianie urządzenia, zawierająca krótki jego opis i podstawowe informacje, takie jak: nazwa, producent, rok produkcji, E-numer, numer FD i numer seryjny, podstawowe parametry, np. moc znamionowa, warunki pracy, np. napięcie zasilające, sposób podłączenia, klasa zasilania, certyfikat bezpieczeństwa, tabliczka znamionowa znajduje się na tylnej ścianie urządzenia. 

3.5 Formularz należy wypełnić podając:

a) dane osobowe Uczestnika Akcji w postaci: 

-  imienia i nazwiska,

-  adresu wraz z kodem pocztowym,

-  numeru konta bankowego Uczestnika Akcji lub numeru konta bankowego wraz z imieniem
i nazwiskiem właściciela konta bankowego, na który ma nastąpić przelew Premii (jeżeli właścicielem konta jest osoba inna niż zgłaszający się Uczestnik Akcji), przy czym w takim przypadku Uczestnik Akcji zobowiązuje się poinformować taką osobę o treści § 7 Regulaminu,

-  numeru telefonu komórkowego,

-  adresu e-mail,

b)  symbol zakupionego Urządzenia, numer FD, numer seryjny, datę zakupu oraz nr dowodu
zakupu;

c)  potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego postanowień
wraz z potwierdzeniem, że Urządzenie zostało zakupione przez Uczestnika do użytku własnego, niezwiązanego z jakąkolwiek działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu Regulaminu - potwierdzone zaznaczeniem odpowiedniego pola.

3.6  Zgłoszeń można dokonywać do dnia 15.12.2021 roku.

3.7  Zgłoszenia dotyczące Urządzeń zakupionych przed Czasem Trwania Akcji i po Czasie Trwania Akcji nie będą rozpatrywane. 

3.8  Organizator, za pośrednictwem Agencji, zweryfikuje zgodność Zgłoszeń z postanowieniami Regulaminu. Przyjęcie zgłoszenia przez serwer Organizatora poprzez formularz internetowy nie stanowi potwierdzenia zgodności zgłoszenia z Regulaminem.

3.9  Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z Uczestnikiem Akcji w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Agencję celem weryfikacji lub uzupełnienia danych lub dokumentów zawartych w Zgłoszeniu.

3.10  Organizator za pośrednictwem Agencji może zwrócić się do Uczestnika Akcji o okazanie Dowodu Zakupu Urządzeń w Czasie Trwania Akcji. Ponadto, na prośbę Organizatora, za pośrednictwem Agencji, Uczestnik Akcji przedstawi Organizatorowi dokumenty wskazujące na spełnienie innych warunków wymaganych do wzięcia udziału w Akcji określonych w Regulaminie.

3.11  W razie przesłania Zgłoszenia nie odpowiadającego wymogom określonym w niniejszym §3 Regulaminu, Agencja będzie kontaktować się z Uczestnikiem Akcji w terminie 30 dni od dnia otrzymania niepełnego Zgłoszenia w celu uzupełnienia wymaganych danych lub dokumentów. Uczestnik Akcji ma na uzupełnienie danych lub dokumentów 30 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia. Po upływie tego terminu takie niepełne Zgłoszenie nie będzie rozpatrywane przez Organizatora. W przypadku terminowego uzupełnienia danych przez Uczestnika Akcji, termin na wysłanie Premii zaczyna biec od daty uzupełnienia Zgłoszenia przez Uczestnika.

3.12  Po potwierdzeniu przez Agencję zgodności Zgłoszenia z Regulaminem Uczestnik Akcji otrzyma Premię zgodnie z postanowieniami §4 Regulaminu.

3.13  Premia nie podlega wymianie na ekwiwalent rzeczowy.

3.14  Premia nie przysługuje w sytuacji, gdy Uczestnik zwróci zakupiony produkt sprzedawcy i otrzyma zwrot zapłaconej ceny, dotyczy to w szczególności realizacji prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Uczestnik, który zarejestrował się w akcji a następnie odstąpił od zakupu któregokolwiek z Urządzeń zobowiązany jest do zgłoszenia tego Organizatorowi na adres mailowy promocja.suszarki@a1btl.pl

3.15  Posłużenie się przez Uczestnika dokumentem podrobionym lub przerobionym lub podanie nieprawdziwych danych stanowi działanie niezgodne z Regulaminem i takie zgłoszenia nie będą uwzględniane. W przypadku ustalenia przez Organizatora po wydaniu przez niego Premii, że doszło do posłużenia się podrobionym lub przerobionym dokumentem lub podania nieprawdziwych danych, Organizator ma prawo dochodzenia zwrotu tej Premii.

3.16  Organizator informuje, że wyłudzenie Premii, w tym przy użyciu podrobionego lub przerobionego dokumentu, może stanowić przestępstwo w rozumieniu prawa karnego.

§4 Sposób realizacji Premii 


4.1. Wypłata Premii będzie realizowana każdorazowo Uczestnikowi Akcji po stwierdzeniu przez Agencję zgodności Zgłoszenia z Regulaminem zgodnie z procedurą opisaną w §3 powyżej. 

4.2 Premia zostanie przelana na konto bankowe podane przez Uczestnika Akcji w Zgłoszeniu w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Agencję Zgłoszenia zgodnego z Regulaminem. 


§5 Podatki 

5.1 Udzielona Uczestnikowi Akcji Premia nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 


§6 Reklamacje 

6.1  Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane listem poleconym na adres Agencji wskazany w pkt. 1.9 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: promocja.suszarki@a1btl.pl do dnia 15.06.2022 roku.

6.2  Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom Akcji.

6.3  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika Akcji (do korespondencji) lub adres e-mail, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.4  Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi Uczestnika Akcji o swojej decyzji w sprawie reklamacji listem poleconym na adres podany w reklamacji lub pocztą elektroniczną (w zależności od tego, jaką drogą Uczestnik złożył reklamację) w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora (tj. daty, w której Agencja otrzymała reklamację w imieniu Organizatora).

§7 Dane osobowe


7.1  [Administrator danych] Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa („BSH”).

7.2  [Podstawa podania danych] Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do pełnej i prawidłowej realizacji przez BSH działań, w związku z którymi udostępniają Państwo swoje dane osobowe.

7.3  [Cel i podstawa prawna przetwarzania] Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez BSH jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne w celu realizacji dla Państwa przez BSH działań, w związku z którymi udostępniają Państwo swoje dane osobowe tj. w celu: 
wykonywania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy zawartej w wyniku akceptacji przez Państwa niniejszego Regulaminu - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”;

 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BSH obejmujących:

o weryfikowanie zgodności Zgłoszeń z Regulaminem Akcji oraz rozpatrywanie reklamacji; 

o przetwarzanie danych w celach analitycznych i statystycznych;
o zarządzanie wnioskami o realizację praw, ewidencjonowaniu historii 

zgłoszeń zgodnie z zasadą rozliczalności;
o ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
o wewnętrzne cele biznesowe, wewnętrzny lub zewnętrzny audyt, w 

ramach wewnętrznych rozliczeń BSH, weryfikacja zgodności z 

procedurami wewnętrznymi BSH;
o marketing bezpośredni produktów i usług własnych BSH;
o jeżeli wyrazili Państwo również zgodę na otrzymywanie informacji 

handlowych drogą elektroniczną, przetwarzanie danych będzie 

odbywało się również w tym celu;
w celu spełnienia wymogów wynikających z prawa (np. w zakresie przechowywania 

danych księgowych) – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 

6 ust. 1 lit c) RODO.


7.4 [Profilowanie] Dokonywane przez nas profilowanie stanowi formę zautomatyzowanego 

przetwarzania Państwa danych osobowych, jednak nie opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie stanowi podstawy decyzji, która wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Państwa prawa. Dokonywane przez nas profilowanie polega wyłącznie na analizie oraz wykorzystywaniu danych zebranych w toku Akcji w celu lepszego dostosowywania przesyłanych Państwu informacji oraz treści marketingowych, a przez to prezentowania Państwu lepiej dopasowanych i zoptymalizowanych treści dotyczących produktów i usług, które potencjalnie mogą Państwa zainteresować w wysyłanych Państwu treściach marketingowych (jeżeli wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie)]. W ramach profilowania możemy łączyć dane osobowe z Państwa konta My Bosch zebrane w ramach innych promocji, w których brali Pastwo udział, w tym z promocji z aplikacji Home Connect oraz internetowego sklepu serwisowego Organizatora. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BSH. 


7.5  [Okres przetwarzania] Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji przez BSH działań, w związku z którymi udostępnili Państwo swoje dane osobowe, przez okres rozpatrywania reklamacji dotyczących tych działań, przez czas zakończenia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa lub do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z tymi działaniami (w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy), a w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych oraz w celu profilowania - do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach.

7.6  [Państwa prawa] Zgodnie z zasadami określonymi w mających zastosowanie przepisach o ochronie danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7.7  [Prawo sprzeciwu] Mają Państwo również prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym w celach marketingowych, statystycznych i analitycznych oraz wobec profilowania.

7.8  [Organ ochrony danych osobowych] Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, w tym do organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.9  [Dane kontaktowe] [Wycofanie zgody] Jeżeli będą Państwo chcieli zrealizować swoje prawa w odniesieniu do danych osobowych prosimy o wypełnienie formularza pod adresem https://datarequest.bsh-group.com/pl/form?c=plWycofania (odwołania) zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną można dokonać w każdym czasie poprzez złożenie BSH oświadczenia w tym przedmiocie, w szczególności poprzez skorzystanie z linku „wypisz się” podawanym w przesyłanych do Państwa komunikatach marketingowych, poprzez kontakt na adres pocztowy BSH, tj.: Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa lub na adres: Data-Protection-PL@bshg.com.

7.10  [Inspektor Ochrony Danych] Jeżeli będą mieli Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt z powołanym przez BSH inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Data-Protection-PL@bshg.com. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się również wysyłając korespondencję na adres: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa.

7.11  [Odbiorcy danych] W celu wskazanych powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty kapitałowo i organizacyjnie powiązane z BSH, stanowiące m.in. spółki dominujące i spółki zależne lub spółki powiązane w stosunku do BSH, które mają siedziby w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi w zakresie call center), księgowi i biegli rewidenci, kancelarie prawne, organy administracji, sądy i inne organy uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa.

§8 Postanowienia końcowe 


8.1  Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora oraz w Agencji pod adresami wskazanymi na wstępie Regulaminu. Jest on także dostępny na Stronie Akcji, do pobrania i zapisania w formacie PDF na urządzeniu końcowym użytkownika.

8.2  W ramach Akcji Organizator może wysyłać na numer telefonu komórkowego lub adres e-mail Uczestnika Akcji podany przez niego na potrzeby udziału w Akcji bieżące informacje związane z jego udziałem w Akcji. Liczba sms i wiadomości e-mail nie powinna przekroczyć 10 w miesiącu. Koszt odbioru SMS może wynikać z taryfy operatora, z którego usług telekomunikacyjnych korzysta Uczestnik.

8.3  Wszelkie uwagi dotyczące uczestnictwa w Akcji można zgłaszać pod adres Agencji wskazany w ust. 1.10 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: promocja.suszarki@a1btl.pl z dopiskiem: „Promocja suszarek do ubrań Bosch” (przy czym dopisek nie jest konieczny).

8.4  W przypadku przesłania Zgłoszenia lub jakiegokolwiek innego komunikatu pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

 

Firma

AGD SMART Wysokińscy Sp.J.
ul. Sławęcińska 8, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Infolinia:
Pon. - Pt.: 9:00 - 18:00
(22) 877 77 77, (22) 877 77 78, 0 801 011 977
e-mail: sprzedaz@agdsmart.pl

Dział importu:
tel: +48 604 509 100
e-mail: piotr@agdsmart.pl

Dział exportu:
tel: +48 575 706 200
e-mail: galina.sorochuk@agdsmart.pl halyna.pogroszewska@agdsmart.pl

Kontakt dla firm:
tel: +48 533 100 058
e-mail: krzysztof.szewczyk@agdsmart.pl

Dział marketingu:
e-mail: marketing.agdsmart@gmail.com

Magazyn
Pon. - Pt.: 09:00 – 17:00

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.