Black Week - sprawdź nasze SUPER OFERTY

Inteligentne urządzenia w Twoim domu

Infolinia: pn - pt 9:00 - 18:00: (22) 877-77-77 877-77-78 801-011-977
Kategorie
Koszyk
Koszyk
Koszyk

Odbierz bon do 500zł za zakup pralki z suszarką Bosch

REGULAMIN 

akcji promocyjnej
„Odbierz bon do 500 zł za zakup pralki z suszarką do ubrań marki Bosch.”
skierowanej wyłącznie do konsumentów (patrz §2)
polegającej na przesłaniu bonu na zakupy w sklepie Zalando.pl w zamian za zakup nowego urządzenia na zasadach określonych niniejszym regulaminem (odpowiednio „Regulamin” i „Akcja”). 

 

Regulamin


§1 Postanowienia ogólne 


1.1  Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000023973, NIP: 524-01-04-641, REGON: 012604823, BDO 000006798, kapitał zakładowy: 300 000 000 zł („Organizator”).

1.2  Akcja ani żaden ze składników Akcji nie jest loterią ani inną grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).

1.3  Akcja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4  Akcja obejmuje sprzedaż premiową wybranych modeli pralek marki Bosch, tj. urządzeń wymienionych poniżej (dalej: „Urządzenia”), w zestawie z dowolnym modelem suszarki do ubrań marki Bosch (dalej: „Suszarka”), i polega na przekazaniu bonu zakupowego do sklepu zalando.pl (dalej „Bon”).

Bon ma formę kodu przesłanego w wersji elektronicznej. Wartość Bonu zależy od modelu zakupionego w Czasie Trwania Akcji Urządzenia, zgodnie z poniższymi punktami: 

a) 200 zł brutto (słownie: dwieście złotych, zero groszy) – za zakup Urządzenia o symbolu:

WAU28T00PL

WAU28S60PL

WAU28T0KPL

WAU24T0GPL

WAU24S6KPL

WAU24S6GPL


b) 300 zł brutto (słownie: trzysta złotych, zero groszy) – za zakup Urządzenia o symbolu:

WIW24341EU

WAU28Q00PL

WAU2856LPL

WAU28PK0PL


c) 500 zł brutto (słownie: pięćset złotych, zero groszy) – za zakup Urządzenia o symbolu:

WAX32KH2BY

WAX32EH0BY

WIW28541EU

WAV28M91PL


- przy czym w przypadku wprowadzenia przez Organizatora na rynek nowych modeli Urządzeń marki Bosch Organizator może objąć Akcją nowe wskazane przez Organizatora modele Urządzeń, o czym Organizator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej www.bosch-home.pl (dalej ,,Strona Akcji”), uzupełniając w tym zakresie Regulamin na 14 dni przed takim rozszerzeniem zakresu Akcji. 

 

1.5  Czas trwania Akcji obejmuje okres od 06.09.2021 roku do 15.11.2021 roku („Czas Trwania Akcji”), nie dłużej jednak niż do wyczerpania Puli Bonów.

1.6  Pula Bonów wynosi 1 000 000,00 zł brutto (słownie: jeden milion złotych, zero groszy) na moment rozpoczęcia Akcji („Pula Bonów”).

1.7  W przypadku gdy Pula Bonów wyczerpie się przed upływem Czasu Trwania Akcji, Organizator może wcześniej zakończyć Akcję. W takiej sytuacji Organizator umieści na Stronie Akcji informację o wcześniejszym zakończeniu Akcji z powodu wyczerpania Puli Bonów.

1.8  Fakt zakończenia Akcji przed upływem Czasu Trwania Akcji nie narusza praw nabytych Uczestników Akcji, którzy spełnili Warunki Uczestnictwa w Akcji określone w § 2 niniejszego Regulaminu przed dniem wcześniejszego zakończenia Akcji. Mają oni prawo do udziału w Akcji i otrzymania Bonu na dotychczasowych zasadach określonych w Regulaminie.

1.9  Działającym w imieniu Organizatora realizatorem i wykonawcą Akcji jest A1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-131), ul. Grzybowska 4 lok. 138 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000803777, NIP: 527-23-60-117, REGON:017437181 (dalej „Agencja”).

1.10  Pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w tym Regulaminie.

 

§2 Warunki uczestnictwa w Akcji 


2.1 W Akcji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne dokonujące zakupu nowych Urządzeń na własny użytek, niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które spełniają jednocześnie następujące warunki („Warunki Uczestnictwa”) z zastrzeżeniem pkt 2.2 poniżej oraz dokonają zgłoszenia zgodnie z §3 Regulaminu („Uczestnicy Akcji” lub ”Uczestnik Akcji”): 

a)  ukończyły 18 rok życia,

b)  posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c)  posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

d)  zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,

e)  dokonały w Czasie Trwania Akcji, jako konsument, zakupu nowego Urządzenia w zestawie
z Suszarką (zgodnie z pkt. 3.2) w punkcie sprzedaży znajdującym się i prowadzącym zgodnie z prawem sprzedaż Urządzeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – z zastrzeżeniem ust. 2.6 poniżej - (dalej ,,Punkt Sprzedaży”) do użytku własnego niezwiązanego z jakąkolwiek działalnością gospodarczą lub zawodową z zastrzeżeniem pkt 2.4, przy czym warunki od a) do e) powinny być spełnione w momencie dokonania zakupu Urządzenia oraz Suszarki jak i rejestracji zakupu zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie § 3 Regulaminu;

f)  opublikowały w Czasie Trwania Akcji opinie, których jedynym autorem jest Uczestnik, na temat wybranego przez Uczestnika Urządzenia oraz na temat Suszarki, które Uczestnik zgłosił do Akcji, zawierającą dopisek: „Pierz i susz oszczędnie LikeABosch.” (dalej zwane odpowiednio „Opinią Urządzenia” i „Opinią Suszarki” ), w jeden z poniższych sposobów (do wyboru przez Uczestnika): 
–  na stronie internetowej Organizatora: https://www.bosch-home.pl/loteria-opinie;

–  na stronie internetowej Punktu Sprzedaży, od którego Uczestnik nabył Urządzenie oraz Suszarkę; lub

–  na stronie internetowej porównywarki cenowej; i przesłały Organizatorowi Opinię Urządzenia i Opinię Suszarki w sposób wskazany w punkcie 3.4.2 niniejszego Regulaminu.
Opinia Urządzenia oraz Opinia Suszarki muszą zostać pozostawione najwcześniej z chwilą zakupu Urządzenia zgłoszonego do Akcji przez Uczestnika i najpóźniej w chwili zgłoszenia formularza zgłoszeniowego do Akcji.

2.2  W Akcji nie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele ani sprzedawcy Punktów Sprzedaży prowadzących sprzedaż Urządzeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i członkowie rodzin w/w osób. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych w linii bocznej do II stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub powinowactwa.

2.3  Udział w Akcji jest dobrowolny.

2.4  Za zakup Urządzenia oraz zakupionej w zestawie Suszarki na własny użytek, niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z niniejszym paragrafem, uznaje się zakup, którego koszt nie został i nie zostanie zaliczony do kosztów prowadzonej działalności, a VAT wynikający z faktur(y) zakupu Urządzenia oraz Suszarki nie został i nie zostanie rozliczony w deklaracji VAT.

2.5  Udział w Akcji można łączyć z akcją promocyjną organizowaną przez Organizatora „Odbierz premię do 500 zł za zakup suszarki do ubrań marki Bosch.”

2.6  Akcja nie obejmuje Urządzeń zakupionych w punktach sprzedaży, prowadzonych bezpośrednio przez Organizatora.

§3 Zasady Akcji 


3.1  Bon otrzyma Uczestnik Akcji, który spełni warunki określone w §2 Regulaminu oraz zgłosi swoje uczestnictwo w Akcji, przesyłając zgłoszenie zgodnie z Regulaminem według procedury dokonywania zgłoszeń opisanej poniżej („Zgłoszenie”).

3.2  W celu otrzymania Bonu, Uczestnik Akcji musi zakupić nowe Urządzenie w zestawie z Suszarką zgodnie z §1 Regulaminu.
UWAGA: Zakup Urządzenia oraz Suszarki musi zostać dokonany:
a) w Czasie Trwania Akcji - o dotrzymaniu terminu decyduje data transakcji
uwidoczniona na dowodzie zakupu.
 
b) Czas na zakup Urządzenia i Suszarki mających wchodzić w skład zestawu wynosi 10 (dziesięć) dni kalendarzowych licząc od dnia zakupu pierwszego z urządzeń. 

Zakup urządzeń wchodzących w skład zestawu nie musi zostać dokonany w jednym i tym samym Punkcie Sprzedaży albo w jednej i tej samej sieci sprzedaży (tj. sieci Punktów Sprzedaży działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod jedną nazwą i spójną identyfikacją wizualną tj. tym samym logo. 


3.3 Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem swojego konta użytkownika w Programie MyBosch dostępnym na stronie internetowej www.bosch-home.pl/MyBosch 

W przypadku, gdy Uczestnik Akcji nie posiada konta użytkownika w Programie MyBosch, dokonuje rejestracji konta na stronie internetowej www.bosch-home.pl/MyBosch 


3.4.1. Zgłoszenie do Akcji wymaga zarejestrowania Urządzeń w zakładce „Moje urządzenia”. Przy zarejestrowanych Urządzeniach pojawi się komunikat o dostępnej promocji. Kliknięcie w komunikat przenosi do formularza rejestracyjnego. 


3.4.2 W celu dokonania Zgłoszenia należy wypełnić prawidłowo formularz rejestracyjny podając wszystkie informacje wskazane w pkt 3.5 poniżej i dołączyć do niego: 

(i)  wyraźne zdjęcie lub skan dowodu(ów) zakupu nowego Urządzenia objętego Akcją w
zestawie z Suszarką (z zastrzeżeniem punktu 2.1 e)) (dalej ,,Dowód Zakupu”). Dowodem
Zakupu jest dokument potwierdzający sprzedaż przez Punkt Sprzedaży;

(ii)  wyraźne zdjęcie tabliczki znamionowej Urządzeń*;

(iii) zdjęcie lub zrzut z ekranu potwierdzające pozostawienie Opinii Urządzenia i Opinii Suszarki. 

Na zrzucie/zrzutach ekranu/zdjęciu/zdjęciach muszą być widoczne treść Opinii Urządzenia i Opinii Suszarki oraz dopisek: „Pierz i susz oszczędnie LikeABosch.” 

*Tabliczka znamionowa to tabliczka (najczęściej metalowa) trwale przymocowana do na tylnej ścianie urządzenia, zawierająca krótki jego opis i podstawowe informacje, takie jak: nazwa, producent, rok produkcji, E-numer, numer FD i , podstawowe parametry, np. moc znamionowa, warunki pracy, np. napięcie zasilające, sposób podłączenia, klasa zasilania, certyfikat bezpieczeństwa, tabliczka znamionowa znajduje się na tylnej ścianie urządzenia. 


3.5 Formularz należy wypełnić podając:
a) dane osobowe Uczestnika Akcji w postaci: 

-  imienia i nazwiska,

-  numeru telefonu komórkowego,

-  adresu e-mail,

b)  symbol zakupionego Urządzenia, numer FD, numer seryjny, datę zakupu oraz nr dowodu
zakupu;

c)  symbol zakupionej w zestawie Suszarki, numer FD, numer seryjny, datę zakupu oraz nr
dowodu zakupu;

d)  potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego postanowień
wraz z potwierdzeniem, że Urządzenie i zakupiona w zestawie Suszarka zostały zakupione przez Uczestnika do użytku własnego, niezwiązanego z jakąkolwiek działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu Regulaminu - potwierdzone zaznaczeniem odpowiedniego pola. 

3.6  Zgłoszeń można dokonywać do dnia 15.12.2021 roku.

3.7  Zgłoszenia dotyczące urządzeń zakupionych przed Czasem Trwania Akcji i po Czasie Trwania Akcji
nie będą rozpatrywane.

3.8  Organizator, za pośrednictwem Agencji, zweryfikuje zgodność Zgłoszeń z postanowieniami Regulaminu. Przyjęcie zgłoszenia przez serwer Organizatora poprzez formularz internetowy nie stanowi potwierdzenia zgodności zgłoszenia z Regulaminem.

3.9  Organizator zastrzega sobie możliwość kontaktu z Uczestnikiem Akcji w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Agencję celem weryfikacji lub uzupełnienia danych lub dokumentów zawartych w Zgłoszeniu.

3.10  Organizator za pośrednictwem Agencji może zwrócić się do Uczestnika Akcji o okazanie Dowodu Zakupu Urządzeń w Czasie Trwania Akcji. Ponadto, na prośbę Organizatora, za pośrednictwem Agencji, Uczestnik Akcji przedstawi Organizatorowi dokumenty wskazujące na spełnienie innych warunków wymaganych do wzięcia udziału w Akcji określonych w Regulaminie.

3.11  W razie przesłania Zgłoszenia nie odpowiadającego wymogom określonym w niniejszym §3 Regulaminu, Agencja będzie kontaktować się z Uczestnikiem Akcji w terminie 30 dni od dnia otrzymania niepełnego Zgłoszenia w celu uzupełnienia wymaganych danych lub dokumentów. Uczestnik Akcji ma na uzupełnienie danych lub dokumentów 30 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia. Po upływie tego terminu takie niepełne Zgłoszenie nie będzie rozpatrywane przez Organizatora. W przypadku terminowego uzupełnienia danych przez Uczestnika Akcji, termin na wysłanie Bonu zaczyna biec od daty uzupełnienia Zgłoszenia przez Uczestnika.

3.12  Po potwierdzeniu przez Agencję zgodności Zgłoszenia z Regulaminem Uczestnik Akcji otrzyma Bon zgodnie z postanowieniami §4 Regulaminu.

3.13  Bon nie podlega wymianie na ekwiwalent rzeczowy ani pieniężny.

3.14  Bon nie przysługuje w sytuacji, gdy Uczestnik zwróci zakupione Urządzenie lub zakupioną w zestawie Suszarkę sprzedawcy i otrzyma zwrot zapłaconej ceny, dotyczy to w szczególności realizacji prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Uczestnik, który zarejestrował się w akcji a następnie odstąpił od zakupu Urządzenia lub Suszarki zobowiązany jest do zgłoszenia tego Organizatorowi na adres mailowy promocja.pralki@fFa1btl.pl .

3.15  Posłużenie się przez Uczestnika dokumentem podrobionym lub przerobionym lub podanie nieprawdziwych danych stanowi działanie niezgodne z Regulaminem i takie zgłoszenia nie będą uwzględniane. W przypadku ustalenia przez Organizatora po wydaniu przez niego Bonu, że doszło do posłużenia się podrobionym lub przerobionym dokumentem lub podania nieprawdziwych danych, Organizator ma prawo dochodzenia zwrotu tej Bonu. 

3.16 Organizator informuje, że wyłudzenie Bonu, w tym przy użyciu podrobionego lub przerobionego dokumentu, może stanowić przestępstwo w rozumieniu prawa karnego. 


§4 Sposób realizacji Bonu 


4.1. Wysyłka Bonu będzie realizowana każdorazowo Uczestnikowi Akcji po stwierdzeniu przez Agencję zgodności Zgłoszenia z Regulaminem zgodnie z procedurą opisaną w §3 powyżej. 


4.2 Bon zostanie przesłany na adres e-mail podany przez Uczestnika Akcji w Zgłoszeniu w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Agencję Zgłoszenia zgodnego z Regulaminem. 


§5 Podatki 


5.1 Przyznany Uczestnikowi Akcji Bon nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 


§6 Reklamacje 


6.1  Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane listem poleconym na adres Agencji wskazany w pkt. 1.9 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: promocja.pralki@a1btl.pl do dnia 15.06.2022 roku.

6.2  Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom Akcji.

6.3  Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres Uczestnika Akcji (do korespondencji) lub adres e-mail, jak również opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.4  Organizator rozpatrzy reklamację i powiadomi Uczestnika Akcji o swojej decyzji w sprawie reklamacji listem poleconym na adres podany w reklamacji lub pocztą elektroniczną (w zależności od tego, jaką drogą Uczestnik złożył reklamację) w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora (tj. daty, w której Agencja otrzymała reklamację w imieniu Organizatora).

§7 Dane osobowe 

7.1  [Administrator danych] Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa („BSH”).

7.2  [Dobrowolność podania danych] Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do pełnej i prawidłowej realizacji przez BSH działań, w związku z którymi udostępniają Państwo swoje dane osobowe. W przypadku, w którym dane osobowe nie zostaną podane, BSH nie będzie w stanie w pełni wykonać działań opisanych w niniejszym Regulaminie. 
 

7.3 [Cel i podstawa prawna przetwarzania] Przetwarzanie Państwa danych osobowych przez BSH jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne w celu realizacji dla Państwa przez BSH działań, w związku z którymi udostępniają Państwo swoje dane osobowe tj. w celu: 

wykonywania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy zawartej w wyniku akceptacji przez Państwa niniejszego Regulaminu - podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”;

na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

f) RODO dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BSH obejmujących:

o weryfikowanie zgodności Zgłoszeń z Regulaminem Akcji oraz rozpatrywanie reklamacji; 

o przetwarzanie danych w celach analitycznych i statystycznych;
o zarządzanie wnioskami o realizację praw, ewidencjonowaniu historii 

zgłoszeń zgodnie z zasadą rozliczalności;
o ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
o wewnętrzne cele biznesowe, wewnętrzny lub zewnętrzny audyt, w 

ramach wewnętrznych rozliczeń BSH, weryfikacja zgodności z procedurami wewnętrznymi BSH;
o marketing bezpośredni produktów i usług własnych BSH;
o jeżeli wyrazili Państwo również zgodę na otrzymywanie informacji 

handlowych drogą elektroniczną, przetwarzanie danych będzie odbywało się również w tym celu;
w celu spełnienia wymogów wynikających z prawa (np. w zakresie przechowywania 

danych księgowych) – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c) RODO.


7.4 [Profilowanie] Dokonywane przez nas profilowanie stanowi formę zautomatyzowanego przetwarzania Państwa danych osobowych, jednak nie opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i nie stanowi podstawy decyzji, która wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Państwa prawa. Dokonywane przez nas profilowanie polega wyłącznie na analizie oraz wykorzystywaniu danych zebranych w toku Akcji w celu lepszego dostosowywania przesyłanych Państwu informacji oraz treści marketingowych, a przez to prezentowania Państwu lepiej dopasowanych i zoptymalizowanych treści dotyczących produktów i usług, które potencjalnie mogą Państwa zainteresować w wysyłanych Państwu treściach marketingowych (jeżeli wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie)]. W ramach profilowania możemy łączyć dane osobowe z Państwa konta My Bosch zebrane w ramach innych promocji, w których brali Pastwo udział, w tym z promocji z aplikacji Home Connect oraz internetowego sklepu serwisowego Organizatora. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BSH. 


7.5 [Okres przetwarzania] Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji przez BSH działań, w związku z którymi udostępnili Państwo swoje dane osobowe, przez okres rozpatrywania reklamacji dotyczących tych działań, przez czas zakończenia obowiązku 

przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa lub do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z tymi działaniami (w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy), a w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych oraz w celu profilowania - do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach. 

7.6 [Państwa prawa] Zgodnie z zasadami określonymi w mających zastosowanie przepisach o ochronie danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie, przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

7.77 [Prawo sprzeciwu] Mają Państwo również prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym w celach marketingowych, statystycznych i analitycznych oraz wobec profilowania. 

7.8  [Organ ochrony danych osobowych] Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, w tym do organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.9  [Dane kontaktowe] [Wycofanie zgody] Jeżeli będą Państwo chcieli zrealizować swoje prawa w odniesieniu do danych osobowych prosimy o wypełnienie formularza pod adresem https://datarequest.bsh-group.com/pl/form?c=pl. Wycofania (odwołania) zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną można dokonać w każdym czasie poprzez złożenie BSH oświadczenia w tym przedmiocie, w szczególności poprzez skorzystanie z linku „wypisz się” podawanym w przesyłanych do Państwa komunikatach marketingowych, poprzez kontakt na adres pocztowy BSH, tj.: Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa lub na adres: Data-Protection-PL@bshg.com.

7.10  [Inspektor Ochrony Danych] Jeżeli będą mieli Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt z powołanym przez BSH inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: Data-Protection-PL@bshg.com. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się również wysyłając korespondencję na adres: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa.

7.11  [Odbiorcy danych] W celu wskazanych powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty kapitałowo i organizacyjnie powiązane z BSH, stanowiące m.in. spółki dominujące i spółki zależne lub spółki powiązane w stosunku do BSH, które mają siedziby w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi w zakresie call center), księgowi i biegli rewidenci, kancelarie prawne, organy administracji, sądy i inne organy uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa.

§8 Postanowienia końcowe 


8.1  Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora oraz w Agencji pod adresami wskazanymi na wstępie Regulaminu. Jest on także dostępny na Stronie Akcji, do pobrania i zapisania w formacie PDF na urządzeniu końcowym użytkownika.

8.2  W ramach Akcji Organizator może wysyłać na numer telefonu komórkowego lub adres e-mail Uczestnika Akcji podany przez niego na potrzeby udziału w Akcji bieżące informacje związane z jego udziałem w Akcji. Liczba sms i wiadomości e-mail nie powinna przekroczyć 10 w miesiącu. 
 

Koszt odbioru SMS może wynikać z taryfy operatora, z którego usług telekomunikacyjnych korzysta Uczestnik. 


8.3  Wszelkie uwagi dotyczące uczestnictwa w Akcji można zgłaszać pod adres Agencji wskazany w ust. 1.10 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: promocja.pralki@a1btl.pl z dopiskiem: „Promocja pralki z suszarką do ubrań marki Bosch” (przy czym dopisek nie jest konieczny).

8.4  W przypadku przesłania Zgłoszenia lub jakiegokolwiek innego komunikatu pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Firma

AGD SMART Wysokińscy Sp.J.
ul. Sławęcińska 8, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Infolinia:
Pon. - Pt.: 9:00 - 18:00
(22) 877 77 77, (22) 877 77 78, 0 801 011 977
e-mail: sprzedaz@agdsmart.pl

Dział importu:
tel: +48 604 509 100
e-mail: piotr@agdsmart.pl

Dział exportu:
tel: +48 575 706 200
e-mail: galina.sorochuk@agdsmart.pl halyna.pogroszewska@agdsmart.pl

Kontakt dla firm:
tel: +48 533 100 058
e-mail: krzysztof.szewczyk@agdsmart.pl

Dział marketingu:
e-mail: marketing.agdsmart@gmail.com

Magazyn
Pon. - Pt.: 09:00 – 17:00

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.