Inteligentne urządzenia w Twoim domu

Infolinia: pn - pt 9:00 - 18:00: (22) 877-77-77 877-77-78 801-011-977

Kup produkty Teka i odbierz wyjątkowy prezent ekspres do kawy Krups lub toster Tefal

''

I. Promocja - Dostawa GRATIS na wszystkie produkty TEKA.

II. Promocja "Kuchenne Przyjemności".

ad. I. Promocja - Dostawa GRATIS na wszystkie produkty TEKA.

REGULAMIN

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji „Dostawa GRATIS na wszystkie produkty TEKA”, zwanej dalej „Promocją” jest  AGD HOME Ciura, Wysokiński Sp.J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Kazimierza 35/37 lokal 125 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy w Warszawie, XII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000390508, o kapitale zakładowym 100 000 zł, nr REGON: 143010335, nr NIP5272658897, zwana w dalej „Organizatorem”.

2. Promocja polega dostarczeniu produktów dużego AGD oraz armatury kuchennej i łazienkowej marki Teka na koszt Organizatora przy spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie i na zasadach w nim określonych

§2 CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocja trwa od 01.04.2015 do 30.09.2015 roku.

§3 WARUNKI PROMOCJI

1. Urządzenia objęte promocją: wszystkie urządzenia dużego AGD oraz armatury kuchennej i łazienkowej marki Teka.

2. W ramach promocji opłata za transport zakupionego urządzenia zostanie obniżona do 1 zł.

3. Promocyjny koszt dostawy dotyczy wysyłek Kurierskich na terenie Polski oraz transportu AGDhome.pl na terenie Mazowsza.

4. Do ceny transportu  zostaną doliczone usługi dodatkowe:

a) dla płatności za pobraniem 9,99 zł,

b) dla płatności Przelewy24.pl, PayPal zgodnie z regulaminem sklepu,

c) usługi dodatkowe związane z wniesieniem towarów do budynku, podłączeniem sprzętu, zabraniem opakowań, podłączeniem urządzeń, odbiorem starego sprzętu lub inne usługi dodatkowe określone w regulaminie sklepu lub regulaminie dostaw.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji i jest dostępny na stronie sklepu.

2. Regulamin Promocji może ulec zmianie w czasie jej trwania, przy czym zmiany w Regulaminie nie wiążą osób, które zawarły umowę sprzedaży towaru na warunkach niniejszej Promocji przed dokonaniem zmiany Regulaminu.

ad. 2 II. Promocja „Kuchenne przyjemności”

REGULAMIN

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji „Kuchenne przyjemności” (dalej „Promocja”) i podmiotem

finansującym to przedsięwzięcie jest Teka Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy – KRS, do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 59916, NIP 5261002584, REGON 010721000 (dalej „TEKA” lub „Organizator”).

2. Promocja polega na sprzedaży premiowej wybranych produktów marki Teka.

3. Promocja dotyczy zakupów dokonanych od 1 kwietnia 2015 r. do 30 września 2015 r.

4. Do udziału w Promocji uprawnieni są wyłącznie pełnoletni konsumenci dokonujący

detalicznych zakupów produktów marki Teka (dalej „Klienci”). W Promocji nie będą

brane pod uwagę zakupy dokonywane przez przedsiębiorców.

5. Promocja jest prowadzona w punktach sprzedaży detalicznej oferujących sprzedaż

produktów marki Teka. Promocja nie obejmuje zakupów dokonywanych po cenach

obniżonych, w szczególności towarów pochodzących z ekspozycji.

6. Lista produktów z oferty Organizatora objętych Promocją stanowi załącznik do

regulaminu (dalej „Produkty objęte Promocją”).

7. Wszelkie informacje pozyskane w związku z Promocją zostaną wykorzystane przez

Organizatora wyłącznie dla celów w niej przewidzianych.

8. Informacje stanowiące dane osobowe uczestników podlegają ochronie stosownie do

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest TEKA. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji Promocji, chyba, że uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych także w innym celu. TEKA ma prawo udostępnić dane osobowe podmiotom, z którymi współpracuje przy organizacji i realizacji Promocji.

9. Osoba, która udostępni TEKA dane osobowe w ramach Promocji, ma prawo do wglądu do tych danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w Promocji.

10. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy TEKA, ani jej partnerzy handlowi. Przez pracowników rozumie się także osoby współpracujące z TEKA na podstawie umów agencyjnych.

§ 2. Zasady Promocji

1. Każdy Klient, który w okresie trwania Promocji dokona jednorazowo (w ramach jednej

transakcji) zakupu Produktów objętych Promocją o łączonej wartości:

a) od 1500 zł do 3500 zł brutto otrzyma toster TT3601 marki Tefal o wartości 129 zł

brutto;

b) powyżej 3500 zł lecz nie więcej niż 5000 zł brutto otrzyma ekspres do kawy

KP1101 marki Krups o wartości 299 zł brutto;

c) powyżej 5000 zł brutto otrzyma toster TT3601 marki Tefal o wartości 129 zł brutto

oraz ekspres do kawy KP1101 marki Krups o wartości 299 zł brutto.

2. Warunkiem udziału w Promocji jest:

a) zakup w czasie trwania Promocji przez Klienta jednego lub większej liczby Produktów objętych Promocją o łącznej wartości co najmniej 1500 zł brutto,

b) dokonanie zgłoszenia udziału poprzez czytelne i kompletne wypełnienie oraz przesłanie do dnia 30 września 2015 r. pocztą (decyduje data stempla pocztowego) pod adresem TEKA albo pocztą elektroniczna pod adresem promocja@teka.com.pl formularza zgłoszeniowego wraz z kopią lub skanem dowodu zakupu produktów.

3. Zgłoszenia nieprawidłowe nie będą brane pod uwagę.

4. Klient może otrzymać więcej niż jedną nagrodę w Promocji – w zależności od liczby

transakcji zakupu dokonanych w czasie trwania Promocji i łącznej wartości

poszczególnych transakcji.

5. Nagrody zostaną przekazane uczestnikom Promocji poprzez ich przesłanie pocztą pod

adresem wskazanym w zgłoszeniu, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez

Organizatora zgłoszenia.

6. Przekazanie nagrody nastąpi na koszt Organizatora.

7. Prawo do nagrody przysługuje wyłącznie uczestnikowi Promocji i jest niezbywalne. W

przypadku nieodebrania nagrody przez uczestnika, nagroda przepada.

8. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

§ 3. Postępowanie reklamacyjne

1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej jego udziału w Promocji.

2. Reklamację należy złożyć do TEKA w formie pisemnej pod adresem wskazanym w § 1

ust. 1 albo pod adresem poczty elektronicznej promocja@teka.com.pl do dnia 31

października 2015 r.

3. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji w terminie 14

dni od daty jej wpłynięcia.

§ 4. Postanowienie końcowe

Regulamin Promocji jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora. Pruszków, dnia 1 kwietnia 2015 r.

 

MODEL

OKAPY PRZYŚCIENNE

DVL 90

DVT 60 BLACK

DVT 60 WHITE

DVT 90 BLACK

DVT 90 WHITE

DVU 560 BLACK

DVU 560 WHITE

DVU 590 BLACK

DVU 590 WHITE

NC2 60 INOX

NC2 60 BLACK

NC2 90 INOX

NC2 90 BLACK

OKAPY PODSZAFKOWE

CNL2 2002

CNL2 2002 WHITE

CNL2 2002 BLACK

CNL1 3000

GFG2 GLASS BLACK

GFG2 GLASS WHITE

GFH 55

GFH 73

TL1-62

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI

CI 342

NFE2 320

NFE3 650

TKI2 325 DD

ZMYWARKI DO NACZYŃ

DW1 455 FI

DW1 605 FI

DW7 67 FI

MODEL

PIEKARNIKI

HL 840 WHITE

HL 845

HL 850

HL 870

HL 890

HR 650

HR 750 ANTHRACITE

HR 750 BEIGE

HS 735

HS 725

HS 710 BLACK

HS 710 WHITE

URZĄDZENIA KOMPAKTOWE CML 45

CPEL 15

HKL 870

HKL 970 SC

MCL 32 BIS

MCS 32 BIH

MWL 32 BIS

MWR 32 BI ANTHRACITE MWR 32 BI BEIGE KUCHENKI MIKROFALOWE MWL 20 BIT

MWL 22 EGL WHITE

MWL 22 EGL

MWL 22 EGR

MWS 22 EGL

MWS 22 EGR

MWS 20 BIS

PŁYTY INDUKCYJNE

IBR 641 RETRO

IR 942 HS

IRF 321

IRF 644

IRS 641

IRS 641 WHITE

IRS 643

IRS 843

IRS 953

VR TC 95 4i

ZAŁĄCZNIK

do promocji „Kuchenne przyjemności”

MODEL

PŁYTY GAZOWE

CGW LUX 60 4G

CGW LUX 70 5G

CGW LUX 90 5G EFX604GAIAL EFX604GAIAL EFX705GAIAL EFX905GAIAL

EH 60 4G AI AL TR ANTHRACITE EH 60 4G AI AL TR BEIGE

EH 60 4G AI AL TR INOX ER 60 4G AI AL

EW 60 4G AI AL BLACK EW 60 4G AI AL INOX EW905GAIALTRBLACK EW905GAIALTRINOX HFLUX604GAIALWHITE HFLUX604GAIAL VR904GAIALTR

AI AL

AI AL TR AI AL DR

DR DR DR

VT.2 2G AI AL

OKAPY WYSPOWE

CC 40

DG3 90 Isla

DH2 90 Isla

DPL 110 Isla

OKAPY PRZYŚCIENNE DBB 60

DBB 90

DG3 60

DG3 90

DH 685

DH 985

DH2 60

DH2 90

DOS 60

DOS 60

DOS 90

DOS 90

DPL 90

DU 90 Glass

DVC 560 BLACK

DVC 560 WHITE

T T

ANTHRACITE BEIGE ANTHRACITE BEIGE

MODEL

ZLEWOZMYWAKI STALOWE STUDIO Expression 45 B-CN

Expression 45 B-MTX

Expression 45 S-CN

Expression 60 B-CN Expression 60 B-MTX Expression 80 B-MTX Expression 45 B-CN Frame 1 1⁄2B

Frame 1B 1D Plus

Frame 1B Plus

Stage 45 B-CN

Stage 60 B-CN

Stage 60 B-MTX

Stage 60 E-CN

Stage 60 S-CN

Stena 45 B-CN

Stena 45 B-MTX

Stena 45 E-CN

Stena 45 E-MTX

Stena 60 B-CN

ZLEWOZMYWAKI STALOWE STANDARD Angular CN

MODEL

ZLEWOZMYWAKI STALOWE STANDARD Universo 1 1⁄2C 1E CN MAT

Universo 1 1⁄2C 1E MTX

Universo 1 1⁄2C CN MAT

Universo 1 1⁄2C MTX

Universo 1C 1E CN MAT Universo 1C 1E MTX

Universo 2C 1E CN MAT Universo 2C 1E MTX

Universo 2C CN MAT

Universo 2C MTX ZLEWOZMYWAKI PODWIESZANE BE11/2B625

BE 280/400

BE 340/370

BE 340/400

BEØ390

BE 400/400

BE 400/400

Linea 340/400 & 180/400 Linea 550/400

Radea 325/325 TG

Radea 450/325 TG

Square 340/400 & 180/400 Square 500/400

Square 500/400 TH

Square 400/400

Square 340/400 ZLEWOZMYWAKI SZKLANE iSink 95 DX

Lux1B1D86

Lux 1B 1D 86 White ZLEWOZMYWAKI Z TEGRANITU Alba 80 B-TG

Astral 45 B-TG

Astral 60 B-TG

Astral 70 E-TG

Aura 45 B-TG

Aura 60 B-TG

Cabrera 45 B-TG

Cabrera 70 E-TG

Cara 45 B-TG

Cara 60 B-TG

Centroval 45-TG

Gloria 60 B-TG

Gloria 40 B—TG

Gloria 40 B-TG S

Kea 45 B-TG

Kea 60 B-TG

Lugo 45 B-TG

Lugo 60 B-TG

Lumina 40 B-TG

Lumina 60 B-TG

Luna 60 B-TG

Luna 60 S-TG

MODEL

ZLEWOZMYWAKI Z TEGRANITU Menorca 50 S-TG

Menorca 60 S-TG

Perla 45 B-TG

Radea 390/370 TG Radea 490/370 TG Radea 550/370 TG Radea 400/400 TG Radea 350/400 TG Simpla 45 B-TG Simpla 60 B-TG Universo 45 B-GT Universo 60 B-GT BATERIE KUCHENNE Aquata EO TG Aquata EOB

Aquata EOB TG ARK 915

ARK 938

ARK 939

ARK 999

AUK 913

AUK 913 TG AUK 978

AUK 978 TG AUK 983 CUBUS SWING B FO 915

IC 915

INCA

INCA TG

INX 915

MC 10 PLUS TG ML

MTP 913

MTP 913 TG

MTP 978

MTP 978 TG

MTP 993

MZ 938

MZ1 914

MZX

MZX B

OS 200

Pro

SP 995 TG

VTK 938

VTK 978

MŁYNKI DO ODPADÓW Młynek TR-23.1 Młynek TR-34.1 V Młynek TR-50.3

Plus

Plus

Angular MTX

Basico 510 1C CN MAT Basico 510 1C MTX Basico 1C 1E MTX Classico 1C 1E CN Classico 1C 1E MTX Classico 1C CN Classico 1C MTX DR-78 1C 1E CN MAT DR-78 1C 1E MTX DR-78 2C CN MAT DR-78 2C MTX

DR-77 1C 1E CN MAT DR-77 1C 1E MTX E1CCN

E501C

E501C

E501C

E501C

E501C

Eline 1C

Eline 1C

Princess

Princess

Princess

Princess

Stylo 1C

Stylo 1C

Stylo 1C

Stylo 1C

Stylo 2C

Stylo 2C

465 x 440 CN MAT 465 x 465 CN MAT 465 x 465 MTX 580 x 500 CN MAT 580 x 500 MTX

CN

MTX

1 1⁄2C 1E CN 1 1⁄2C 1E MTX 1 1⁄2C CN

1 1⁄2C MTX 1E CN

1E MTX

CN

MTX

CN

MTX

Firma

AGD SMART Wysokińscy Sp.J.
ul. Sławęcińska 8, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Infolinia:
Pon. - Pt.: 9:00 - 18:00
(22) 877 77 77, (22) 877 77 78, 0 801 011 977
e-mail: sprzedaz@agdsmart.pl

Dział importu:
tel: +48 604 509 100
e-mail: piotr@agdsmart.pl

Dział exportu:
tel: +48 533 489 433
e-mail: saiko.vitali@agdsmart.pl

Kontakt dla firm:
tel: +48 533 100 058
e-mail: krzysztof.szewczyk@agdsmart.pl

Pon. - Pt.: 09:00 – 18:00

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.