Inteligentne urządzenia w Twoim domu

Infolinia: pn - pt 9:00 - 18:00: (22) 877-77-77 877-77-78 801-011-977

Candy odbierz do 300 zł od razu !

''

Kod Rabatowy 1200 - 1999 zł   wpisz w pole kod rabatowy CANDY50  
Kod Rabatowy 2000 - 2999 zł   wpisz w pole kod rabatowy CANDY120
Kod Rabatowy 3000 - 3999 zł   wpisz w pole kod rabatowy CANDY200
Kod Rabatowy 4000 - 99999 zł wpisz w pole kod rabatowy CANDY300      REGULAMIN

Akcji promocyjnej „Oszczędzaj z Candy w agdhome.pl” na wszystkie produkty do zabudowy marki Candy.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Akcji jest AGD HOME Ciura, Wysokiński Sp.J. z siedzibą w Warszawie (01-248), ul. Jana Kazimierza 35/37, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000390508, NIP: 5272658897, REGON143010335, kapitał zakładowy: 100 000 zł, zwana dalej Organizatorem.

2. Akcja nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

3. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Czas trwania Akcji obejmuje okres od 9 kwietnia 2014 roku do 30 kwietnia 2014 roku.

5. Definicje:

Akcja: sprzedaż premiowa wszystkich produktów do zabudowy marki Candy

wskazanych w załączniku nr. 1, polegająca na udzieleniu rabatów kwotowych dotyczących zamówień na te produkty opisanych w §4.

Uczestnik Akcji: osoba fizyczna (konsument) nabywający produkty do zabudowy marki Candy do użytku własnego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w punkcie handlu detalicznego, spełniająca warunki określone w § 2.

Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Gospodarstwo domowe: dwie lub więcej osób zamieszkałych pod wspólnym adresem.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji

1. Akcja jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które w momencie wzięcia udziału w Akcji spełniają następujące warunki:

a) ukończyły 18 rok życia,

b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,

d) zapoznały sie z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,

e) dokonały zakupu produktów do zabudowy marki Candy wskazanych w załączniku numer 1 do regulaminu promocji.

2. W Akcji nie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele Punktów

Sprzedaży lub osoby zatrudnione, bez względu na charakter stosunku prawnego, w Punktach

Sprzedaży oraz hurtowniach, prowadzących sprzedaż produktów do zabudowy marki Candy i członkowie ich rodzin.

3. Przez członków rodziny, o których mowa w § 2 punkt 2. Regulaminu rozumie się: wstępnych,

zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny.

§ 3. Zasady Akcji

1. W Akcji może wziąć udział każdy Uczestnik Akcji, który kupi w sklepie internetowym www.agdhome.pl w terminie od 09.04.2014 r. do 30.04.2014 r. produkty do zabudowy marki Candy określone w załaczniku numer 1 do regulaminu promocji oraz spełni warunki uczestnictwa w Akcji określonej w Regulaminie.

2. Akcja obejmuje wyłącznie urządzenia objęte Akcją zakupione w sklepie internetowym www.agdhome.pl w okresie trwania promocji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Akcji spełniają warunki określone w Regulaminie.

§ 4. Premia

1. Każdy uczestnik Akcji otrzyma rabat kwotowy przy zakupie produktów do zabudowy marki Candy wskazanych w załączniku nr. 1 do regulaminu akcji na określoną wartość:

  • Rabat kwotowy 300 zł przy zakupie produktów o wartości od 4000 zł do 9999 zł
  • Rabat kwotowy 200 zł przy zakupie produktów o wartości od 3000 zł do 3999 zł,
  • Rabat kwotowy 120 zł przy zakupie produktów o wartości od 2000 zł do 2999 zł,
  • Rabat kwotowy 50 zł przy zakupie produktów o wartości od 1200 zł do 1999 zł.

2. Rabaty kwotowe nie kumulują się.

Warunkiem otrzymania rabatu kwotowego jest złożenie zamówienia o wartości wskazanej w $4 punkcie 1 na stronie internetowej www.agdhome.pl oraz wpisanie w koszyku podczas składania zamówienia w polu KOD RABATOWY odpowiedniego kodu:

  • CANDY300 – przy zamówieniu o wartości od 4000 zł do 9999 zł,
  • CANDY200 – przy zamówieniu o wartości od 3000 zł do 3999 zł,
  • CANDY120 - przy zamówieniu o wartości od 2000 zł do 2999 zł,
  • CANDY50 - przy zamówieniu o wartości od 1200 zł do 1999 zł

Rabat kwotowy jest naliczany w koszyku podczas składania zamówienia automatycznie, w przypadku nie wpisania kodu rabat kwotowy nie będzie udzielony.

§ 5. Podatki

Udzielona Uczestnikowi Akcji Premia w postaci rabatu kwotowego nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 6 Reklamacje

1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane osobiście lub listownie na adres organizatora, lub za pośrednictwem poczty e-mail na następujący adres: reklamacje@agdhome.pl nie później jednak niż do dnia 31.05.2014 r.

2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie.

3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.

4. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Reklamującego zgłoszenia reklamacyjnego.

5. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres Reklamującego w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie organizatora oraz na stronie http://www.agdhome.pl/candy-odbierz-do-300-zl-od-razu,p19.html

Załącznik numer 1 do akcji „Oszczędzaj z Candy w agdhome.pl”

Produkty objęte promocją:

FCL 614/1 GH
FCL 614/1 AV
FTH824VX
FXP825VX
FXH629VX
FXP629X
FPP829 X L
FPP629XL
FPP649 W
FPP649 N
FPP609 X L
FLG203/1X
DUO 609 X
CFID36
CIE4630B3
CIE4630B
CI640C
CPG75SQGX
CPG74SQGX
CPGC75SQPGH
CPGC75SQPAV
PV640SN/1
CPG64SQGX
CPG64SGX
CLG64SPXMX
CLG64SPB
CLG64SPN
CPGC64SQPGH
CPGC64SQPAV
CIDT 61 X
CMGL972X
CBT9240X
CCE19/2X
CVM 95L X 
CDT 61 X
CDC 61 X
CGM61/1X
CVM670LX
CCE16/2X
CBG640X
CBT6240X
CBT6240N
CBT6240W
CBT6130X
MIC440TX
MIC25GDFX
MIC20GDFX
MIC201EX
CKBC 3380 E
CKBC 3160 E
CFU 135E
CRU 164E
CRU 160E
CCVB 120
CCVB 60
CDIM 5756
CDIM 5115
CDIM 3653
CDIM 3615
CDI 10P57X
CDI 9P45/E-S
CDB 485DN/1-S
CWB 1372DN1-S
Firma

AGD SMART Wysokińscy Sp.J.
ul. Sławęcińska 8, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Infolinia:
Pon. - Pt.: 9:00 - 18:00
(22) 877 77 77, (22) 877 77 78, 0 801 011 977
e-mail: sprzedaz@agdsmart.pl

Dział importu:
tel: +48 604 509 100
e-mail: piotr@agdsmart.pl

Dział exportu:
tel: +48 533 489 433
e-mail: saiko.vitali@agdsmart.pl

Kontakt dla firm:
tel: +48 533 100 058
e-mail: krzysztof.szewczyk@agdsmart.pl

Pon. - Pt.: 09:00 – 18:00

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.