Inteligentne urządzenia w Twoim domu

Infolinia: pn - pt 9:00 - 18:00: (22) 877-77-77 877-77-78 801-011-977

Bosch_odbierz nagrodę na walkę z lodem

odbierz 300 zł

REGULAMIN
Akcji promocyjnej „Odbierz prezent” na chłodziarko-zamrażarki z funkcją „NoFrost” marki Bosch.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie 183, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000023973,
NIP: 524-01-04-641, REGON: 012604823, kapitał zakładowy: 300 000 000 zł, zwana dalej
Organizatorem.
2. Akcja nie jest loterią w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach
hazardowych.
3. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Czas trwania Akcji obejmuje okres od 1 lutego 2014 roku do 30 września 2014 roku.
5. Realizatorem Akcji w imieniu Organizatora jest Agencja Reklamowa A1 z siedzibą w
Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 138, 00-131 Warszawa.
6. Definicje:
Akcja: sprzedaż premiowa wybranych modeli chłodziarko-zamrażarek marki Bosch wskazanych
w § 3 pkt.10, polegająca na udzieleniu rabatu kwotowego dotyczącego tych chłodziarkozamrażarek
opisanego w § 4 oraz przekazaniu Premii Dodatkowej opisanej w § 5.
Uczestnik Akcji: osoba fizyczna (konsument) nabywająca chłodziarko-zamrażarkę marki Bosch
do użytku własnego, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, w punkcie
handlu detalicznego, spełniająca warunki określone w § 2.
Punkt Sprzedaży: punkt sprzedaży detalicznej znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej.
Gospodarstwo domowe: dwie lub więcej osób zamieszkałych pod wspólnym adresem.
§ 2. Warunki uczestnictwa w Akcji
1. Akcja jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które w momencie wzięcia udziału w Akcji
spełniają następujące warunki:
a) ukończyły 18 rok życia,
b) posiadają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
c) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
d) zapoznały sie z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia,
e) dokonały zakupu wybranego modelu chłodziarko-zamrażarki Bosch wymienionego w § 3
pkt.10.
2. W Akcji nie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele Punktów
Sprzedaży lub osoby zatrudnione, bez względu na charakter stosunku prawnego, w Punktach
Sprzedaży oraz hurtowniach, prowadzących sprzedaż produktów Organizatora i członkowie
ich rodzin.
3. Przez członków rodziny, o których mowa w § 2 punkt 2. Regulaminu rozumie się: wstępnych,
zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów
i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Udział w Akcji jest całkowicie dobrowolny.
§ 3. Zasady Akcji
1. W Akcji może wziąć udział każdy Uczestnik Akcji, który kupi w Punkcie Sprzedaży w
terminie od 01.02.2014 r. do 30.09.2014 r. wybrany model chłodziarko-zamrażarki marki Bosch
wymieniony w § 3 pkt.10 oraz spełni warunki uczestnictwa w Akcji określone w Regulaminie.
2. Premię, określoną w § 4 Regulaminu, oraz Premię Dodatkową, określoną w § 5 Regulaminu
otrzyma Uczestnik Akcji, który kupi wybrany model chłodziarko-zamrażarki marki Bosch
wymieniony w § 3 pkt. 10 w Punkcie Sprzedaży oraz spełni warunki uczestnictwa w Akcji
określone w Regulaminie i prześle następujące dokumenty na adres Agencja Reklamowa A1 z
siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 4 lok. 138, 00-131 Warszawa:
- wypełniony i podpisany własnoręcznie i czytelnie kupon wydrukowany ze strony internetowej
www.bosch-home.pl,
- kopię faktury VAT, kopię paragonu lub inny dowód potwierdzający zakup chłodziarkozamrażarki
marki Bosch objętej promocją,
- kopię karty gwarancyjnej wystawionej przez Organizatora Akcji zakupionej chłodziarkozamrażarki
marki Bosch objętej promocją,
3. Termin nadsyłania kuponów upływa dnia 30.10.2014 roku. (decyduje data stempla
pocztowego).
4. Prawidłowo wypełniony kupon powinien zawierać dane osobowe Uczestnika Akcji w postaci
imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania wraz z kodem pocztowym, numeru
telefonu kontaktowego, adresu e-mail, własnoręcznego podpisu, a także dane dotyczące
modelu urządzenia.
5. Kupony z dowodem zakupu urządzenia, datowane przed 01 lutego 2014 roku i po 30
września 2014 roku nie będą brane pod uwagę przy przydzielaniu Premii oraz Premii
Dodatkowej.
6. Akcja obejmuje wyłącznie urządzenia objęte Akcją zakupione w Punktach Sprzedaży.
7. Premia oraz Premia Dodatkowa będzie wysłana każdorazowo do Uczestnika Akcji po
otrzymaniu przez Realizatora Akcji nadesłanego przez Uczestnika kuponu wraz z kopią
paragonu lub kopią faktury VAT lub innego dowodu zakupu i kopią karty gwarancyjnej
wystawionej przez Organizatora Akcji oraz po potwierdzeniu przez Realizatora Akcji zgodności
zgłoszenia z Regulaminem. Premia zostanie wysłana na konto Uczestnika, podane na
przesłanym kuponie zgłoszeniowym w terminie do dwóch miesięcy od daty otrzymania
zgłoszenia, przy czym Premia Dodatkowa będzie wysyłana do wszystkich Uczestników Akcji nie
wcześniej niż 2 maja 2014 r.
8. W Akcji zostaną uwzględnione tylko prawidłowe zgłoszenia (tj. terminowe, kompletne,
zawierające prawdziwe dane)
9. Każdy Uczestnik Akcji może wypełnić tylko jeden kupon do jednego zakupu chłodziarkozamrażarki
marki Bosch w Punkcie Sprzedaży objętej Akcją.
10. Premią, określoną w § 4 Regulaminu oraz Premią Dodatkową, określoną w § 5, objęte są
tylko i wyłącznie poniżej wymienione modele chłodziarko-zamrażarek marki Bosch, które
posiadają funkcję „NoFrost”:
KGN33Y22, KGN33Y42, KGN34X44, KGN36VW31, KGN36VL21, KGN36VL31E, KGN36XL30,
KGN39VW31E, KGN39VL21, KGN39VL31E, KGN39XI40, KGN36AI22, KGN46AI22,
KGN39AI32, KGN49AI22, KGN36SB31, KGN36SR31, KGN36SQ31, KGF39PI23,
KGN36NL20,KGN36XL32, KGN39XI42, KGN36XI32.
11. Uczestnik Akcji nie nabywa praw do Premii oraz Premii Dodatkowej w przypadku
odstąpienia od umowy kupna chłodziarko-zamrażarki lub jego zwrotu z powodów leżących tylko
po stronie Uczestnika Akcji.
12. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Akcji spełniają warunki
określone w Regulaminie.
§ 4. Premia
Każdy uczestnik Akcji otrzyma rabat kwotowy w postaci zwrotu gotówki w wysokości 300 złotych
(zwany w Regulaminie „Premia”) za zakup chłodziarko-zamrażarki marki Bosch.
Kwota ta zostanie przelana na konto bankowe podane przez Uczestnika na kuponie
zgłoszeniowym.
§ 5. Premia Dodatkowa
Każdy Uczestnik Akcji otrzyma jedną płytę DVD z nagraniem filmu „ Kraina Lodu” o wartości
rynkowej 29,99 złotych (zwany w Regulaminie „Premią Dodatkową”) na wskazany adres na
przesłanym przez Uczestnika Akcji kuponie zgłoszeniowym.
§ 6. Podatki
Udzielona Uczestnikowi Akcji Premia w postaci rabatu kwotowego (zwrotu gotówki) oraz Premia
Dodatkowa nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych. Premia Dodatkowa jest wolna od podatku
dochodowego od osób fizycznych na podstawie Art. 21 ust. 1 pkt. 68 Ustawy o podatku
dochodowym osób fizycznych.
§ 7 Reklamacje
1. Reklamacje odnośnie przebiegu Akcji mogą być zgłaszane osobiście lub listownie na adres
Agencji wskazany w § 1 ust. 5, lub za pośrednictwem poczty e-mail na następujący adres:
katarzyna.wozniak@a1btl.pl . w terminie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od dnia dającego
podstawę do wniesienia takiej reklamacji, nie później jednak niż do dnia 30.11.2014 r.
2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie.
3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie
podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Reklamującego
zgłoszenia reklamacyjnego..
5. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem
poleconym wysłanym na adres Reklamującego w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia.
§ 8 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników Akcji jest
Organizator, tj. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al.
Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa.
2. Informujemy, że dane osobowe podane przez Uczestników Akcji w związku z zgłoszeniem
udziału w Akcji przetwarzane są przez Organizatora w celu realizacji Akcji, w tym w celu
rozpatrzenia reklamacji Uczestników Akcji. Ponadto, informujemy, że dane te są przetwarzane
przez Organizatora także w celu marketingu bezpośredniego towarów lub usług własnych
Organizatora. Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych, Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędne jest w zakresie
związanym z udziałem w Akcji. Uczestnik Akcji ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora. Jest on także
dostępny na następującej stronie internetowej: www.bosch-home.pl, do pobrania i zapisania w
formacie PDF na urządzeniu końcowym użytkownika. Regulamin Akcji można również otrzymać
wysyłając na adres Organizatora pisemne zapytanie oraz zaadresowaną kopertę zwrotną ze
znaczkiem pocztowym.
2. W ramach Akcji Organizator może wysyłać na numer telefonu komórkowego lub adres e-mail
Uczestnika Akcji podany przez niego na potrzeby udziału w Akcji, bieżące informacje związane z
jego udziałem w Akcji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki
określone w Regulaminie.
4. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące uczestnictwa w Akcji można zgłaszać pod adres
agencji wskazany w § 1 ust. 5, lub za pośrednictwem poczty e-mail na następujący adres:
katarzyna.wozniak@a1btl.pl, z dopiskiem: Akcja promocyjna „Odbierz prezent” na chłodziarkozamrażarki
z funkcją „NoFrost” marki Bosch.

POBIERZ KUPON ZGŁOSZENIOWY

ZOBACZ PRODUKTY BIORĄCE UDZIAŁ W PROMOCJI
Firma

AGD SMART Wysokińscy Sp.J.
ul. Sławęcińska 8, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Infolinia:
Pon. - Pt.: 9:00 - 18:00
(22) 877 77 77, (22) 877 77 78, 0 801 011 977
e-mail: sprzedaz@agdsmart.pl

Dział importu:
tel: +48 604 509 100
e-mail: piotr@agdsmart.pl

Dział exportu:
tel: +48 533 489 433
e-mail: saiko.vitali@agdsmart.pl

Kontakt dla firm:
tel: +48 533 100 058
e-mail: krzysztof.szewczyk@agdsmart.pl

Pon. - Pt.: 09:00 – 18:00

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.