Inteligentne urządzenia w Twoim domu

Infolinia: pn - pt 9:00 - 18:00: (22) 877-77-77 877-77-78 801-011-977

Amica zabudowa z sercem odbierz do 700 zł !

''

REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ 
"ZABUDOWA Z SERCEM"
 • 1. DEFINICJA
 • 1.1. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w Ofercie Specjalnej.
 • 1.2. Oferta Specjalna – niniejsza akcja promocyjna pn. „Zabudowa z Sercem” organizowana na zasadach określonych w Regulaminie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniająca do uzyskania nagród w ramach dostępnej puli nagród, skierowana do osób, które na zasadach określonych w Regulaminie dokonają zakupu Zestawu Promocyjnego oraz zgłoszą swój udział w Ofercie Specjalnej.
 • 1.3. Organizator – Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian Przybylski z siedzibą w Poznaniu, kod: 61- 777, ul. Woźna 14/1, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 30251/99/S
 • 1.4. Produkty Promocyjne – wybrane produkty marki Amica zakupione w Punktach Sprzedaży, w stosunku do których gwarantem jest AMICA Wronki S.A. z siedzibą we Wronkach, będące fabrycznie nowymi, nieużywanymi produktami. Wykaz Produktów Promocyjnych określony jest w pkt. 4.2. Cena zakupu każdego Produktu Promocyjnego nie powinna być niższa niż cena detaliczna wskazana w tabeli w pkt. 4.2. Regulaminu.
 • 1.5. Punkt Sprzedaży – sklep znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej, prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych, w tym również sklep internetowy.
 • 1.6. Zestaw Promocyjny – określone w pkt. 4.1. Regulaminu zestawy Produktów Promocyjnych, których zakup uprawnia do otrzymania nagrody (w ramach dostępnej puli nagród) na warunkach określonych w Regulaminie.
 • 1.7. Uczestnik – osoba spełniająca warunki określone w pkt. 3.1. oraz pkt. 3.2. Regulaminu, która zakupiła Zestaw Promocyjny na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i dokonała zgłoszenia udziału w Ofercie Specjalnej na zasadach określonych w Regulaminie.
 • 1.8. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.amica.pl/zabudowazsercem
 • 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 2.1. Organizator działa na zlecenie AMICA Handel i Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-320), przy ul. Bułgarskiej 17, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373563, NIP: 527-264-51-62 (zwanej dalej: AMICA).
 • 2.2. AMICA jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
 • 2.3. Oferta Specjalna organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 4 maja 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku (termin zakupu Zestawu Promocyjnego w Punktach Sprzedaży) lub do wyczerpania puli nagród wskazanej w pkt. 4.5. Regulaminu. W przypadku zakupu Zestawu Promocyjnego w Punktach Sprzedaży będących sklepami internetowymi Oferta Specjalna obowiązuje od 4 maja 2016 roku od godziny 00:00 do 31 sierpnia roku 2016 do godziny 23:59 (o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpłynięcia zamówienia na serwer sklepu internetowego).
 • 2.4. Zgłoszeń do Oferty Specjalnej można dokonywać w terminie wskazanym w pkt. 3.5. Regulaminu, a reklamacje mogą być składane w terminie wskazanym w pkt. 5.1. Regulaminu.
 • 2.5. Informacje na temat Oferty Specjalnej udostępniane są poprzez materiały informacyjne umieszczone w Punktach Sprzedaży oraz na Stronie internetowej www.amica.pl/zabudowazsercem
 • 2.6. Udział w Ofercie Specjalnej jest całkowicie dobrowolny.
 • 2.7. Podczas trwania Oferty Specjalnej uruchomiona jest infolinia pod numerem: +48 781 655 665, czynna w godzinach 9:00 – 18:00, od poniedziałku do niedzieli, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące Oferty Specjalnej. Koszt połączenia: wg aktualnych stawek operatora telefonii dzwoniącego.
 • 3. ZASADY UDZIAŁU W OFERCIE SPECJALNEJ
 • 3.1. Oferta Specjalna przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego, (zwanych dalej Uczestnikami).
 • 3.2. W Ofercie specjalnej nie mogą brać udziału pracownicy (oraz współpracownicy zatrudnieni w oparciu o umowy cywilnoprawne) Amica Handel i Marketing Sp. z o. o. i Stokrotka S.C. oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Oferty Specjalnej. W Ofercie Specjalnej nie mogą również uczestniczyć właściciele (oraz współwłaściciele), wspólnicy lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej (na podstawie umowy o pracę, umowę zlecenia etc.) w punktach sprzedaży detalicznej lub hurtowej, prowadzących sprzedaż Produktów Organizatora oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, partnerów, rodziców małżonków i partnerów, dzieci i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 • 3.3. Warunki uprawniające do udziału w Ofercie Specjalnej i odebrania nagrody określonej w punkcie 4.1. Regulaminu są następujące i muszą zostać spełnione łącznie:
 • 3.3.1. dokonanie przez Uczestnika zakupu w Punktach Sprzedaży Produktów Promocyjnych składających się na jeden z Zestawów Promocyjnych po cenach detalicznych nie niższych niż wskazane w pkt. 4.2. Regulaminu w okresie trwania Oferty Specjalnej wskazanym w pkt. 2.3. Regulaminu;
 • 3.3.2. dokonanie zgłoszenia udziału w Ofercie Specjalnej w jednej ze wskazanych poniżej form (do wyboru przez Uczestnika) w terminie wskazanym w pkt. 3.5. Regulaminu:
 • 3.3.2.1. zarejestrowanie się na Stronie internetowej poprzez wypełnienie prawidłowo i w całości dostępnego tam formularza zgłoszeniowego oraz załączenie czytelnego skanu/kopii dowodu/dowodów zakupu Produktów Promocyjnych składających się na Zestaw Promocyjny (zawierających opis modeli Produktów Promocyjnych) albo
 • 3.3.2.2. wysłanie skanu wypełnionego prawidłowo i w całości formularza zgłoszeniowego pobranego ze Strony internetowej oraz czytelnej kopii dowodu/dowodów zakupu Produktów Promocyjnych (zawierających opis modeli Produktów Promocyjnych) za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres: zabudowazsercem@amica.com.pl albo
 • 3.3.2.3. wysłanie wypełnionego prawidłowo i w całości formularza zgłoszeniowego będącego częścią ulotki otrzymanej w Punkcie Sprzedaży oraz czytelnej kopii dowodu/dowodów zakupu Produktów Promocyjnych (zawierających opis modeli Produktów Promocyjnych) – listem poleconym na adres: STOKROTKA S.C. Ul. Woźna 14/1 61-777 Poznań z dopiskiem „Amica. Zabudowa z Sercem.”
 • 3.3.3. zachowanie do okazania oryginału dowodów zakupu Produktów Promocyjnych (paragonów/faktur VAT) i oryginałów kart gwarancyjnych Produktów Promocyjnych, potwierdzających zakup Zestawu Promocyjnego zgodnie z Regulaminem;
 • 3.3.4. zapoznanie się z Regulaminem.
 • 3.4. Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego polega na czytelnym i kompletnym wypełnieniu wszystkich pól obowiązkowych formularza zgłoszeniowego, w tym podaniu wszystkich wskazanych w nim danych oraz złożeniu własnoręcznego podpisu w przypadku zgłoszenia dokonywanego w sposób wskazany w pkt. 3.3.2.2. oraz pkt. 3.3.2.3. Regulaminu.
 • 3.5. Zgłoszenia udziału w Ofercie Specjalnej w jeden ze sposobów wskazanych w ppkt. 3.3.2. należy dokonać najpóźniej w terminie do 14 dni od daty zakończenia okresu trwania Oferty Specjalnej wskazanego w pkt. 2.3. Regulaminu tj. do dnia 14 września 2016 roku do godz. 23.59 włącznie (o zachowaniu terminu decyduje data rejestracji na Stronie internetowej lub data stempla pocztowego, lub data wysłania wiadomości e-mail). Niedotrzymanie terminu wskazanego w zdaniu poprzednim skutkuje brakiem możliwości otrzymania nagrody.
 • 3.6. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z żądaniem przedstawienia oryginałów dokumentów wskazanych w pkt. 3.3.3. w celu weryfikacji prawa do udziału w Ofercie Specjalnej.
 • 3.7. Zgłoszenia niekompletne i niezgodne z Regulaminem nie będą brały udziału w Ofercie Specjalnej.
 • 3.8. Oferta Specjalna opiera się na nagradzaniu Uczestników kupujących Zestawy Promocyjne w okresie trwania Oferty Specjalnej (pkt. 2.3. Regulaminu), aż do wyczerpania puli nagród (pkt. 4.5. Regulaminu) przy zachowaniu warunków niniejszego Regulaminu.
 • 4. NAGRODY
 • 4.1. Nagrodami w Ofercie specjalnej są nagrody pieniężne, przyznawane w wysokości zależnej od rodzaju zakupionego Zestawu Promocyjnego, w określonej cenie detalicznej, na następujących zasadach:
 • Numer zestawu Ilość Produktów Promocyjnych w Zestawie Produkty Promocyjne składające się na dany Zestaw Promocyjny Nagroda
  Zestaw 1 Zakup dwóch Produktów Promocyjnych Piekarnik + płyta grzejna 150 zł
  Zestaw 2 Zakup trzech Produktów Promocyjnych Piekarnik + płyta grzejna + okap 300 zł
  Zestaw 3 Zakup czterech Produktów Promocyjnych Piekarnik + płyta grzejna + okap + lodówka lub zmywarka do zabudowy 500 zł
  Zestaw 4 Zakup pięciu Produktów Promocyjnych Piekarnik + płyta grzejna + okap + lodówka + zmywarka do zabudowy lub kuchenka mikrofalowa 700 zł
 • 4.2. Wykaz Produktów Promocyjnych objętych Ofertą Specjalną według cen detalicznych.
 • Piekarniki Wszystkie dostępne modele w cenie równej lub wyższej niż 1199 zł
  Płyty grzejne Wszystkie dostępne modele w cenie równej lub wyższej niż 699 zł
  Okapy Wszystkie dostępne modele w cenie równej lub wyższej niż 349 zł
  Zmywarki Wszystkie dostępne modele do zabudowy w cenie równej lub wyższej niż 1349 zł
  Lodówki Wszystkie dostępne modele w cenie równej lub wyższej niż 1249 zł
  Kuchenki mikrofalowe Wszystkie dostępne modele do zabudowy w cenie równej lub wyższej niż 699 zł
 • 4.3. Nagroda przekazana zostanie Uczestnikowi w formie przelewu na konto bankowe wskazane w formularzu zgłoszeniowym z tym zastrzeżeniem, że przelewy realizowane będą wyłącznie na numery kont banków posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 4.4. Jednorazowa wartość nagrody nieprzekraczającej kwoty 760 zł jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na gruncie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012. 361 z późn. zm).
 • 4.5. Łączna pula Nagród w Ofercie Specjalnej wynosi 1 500 000 zł.
 • 4.6. W przypadku, gdy łączna kwota Nagród dla Uczestników, którzy dokonali zgłoszeń do Oferty Specjalnej przekroczyłaby łączną pulę Nagród wskazaną w pkt. 4.5. Regulaminu, o uzyskaniu prawa do nagrody decydować będzie kolejność dokonania zgłoszeń do Oferty Specjalnej przez Uczestników, zaś w przypadku takiej samej daty dokonania zgłoszenia przez kilku Uczestników – kolejność wysłania przez nich zgłoszenia w tej dacie (data i godzina: dokonania rejestracji na Stronie internetowej, wysłania e-maila, stempla przesyłki pocztowej).
 • 4.7. Wyczerpanie puli nagród jest jednoznaczne z zakończeniem Oferty Specjalnej. Informacja o wyczerpaniu się puli nagród umieszczona zostanie na Stronie internetowej Oferty Specjalnej www.amica.pl/zabudowazsercem niezwłocznie po ustaleniu tej okoliczności.
 • 4.8. Nagroda przekazana zostanie przelewem na podany w formularzu zgłoszeniowym rachunek bankowy do 30 dni od dnia dokonania weryfikacji poprawności zgłoszenia Uczestnika.
 • 4.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
 • 4.9.1. nieprawidłowe (w tym niekompletne) wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika, uniemożliwiające wydanie mu nagrody;
 • 4.9.2. za zmianę miejsca pobytu Uczestnika w czasie trwania Oferty Specjalnej lub zmianę innych danych osobowych i informacji zawartych na formularzu zgłoszeniowym, uniemożliwiającą odszukanie przez Organizatora Uczestnika i wydanie mu nagrody. W przypadku zmiany danych podanych w formularzu zgłoszeniowym przez Uczestnika powinien on poinformować Organizatora mailowo (na adres: zabudowazsercem@amica.com.pl) lub telefonicznie (pod numerem infolinii +48 781 655 665).
 • 5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE W OFERCIE SPECJALNEJ
 • 5.1. Reklamacje dotyczące Oferty Specjalnej mogą być zgłaszane w terminie 60 dni od dnia zdarzenia dającego podstawę do zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 • 5.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 • 5.3. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres: Stokrotka S.C. z siedzibą w Poznaniu, kod: 61-777, ul. Woźna 14/1.
 • 5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
 • 5.5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 • 5.6. Wniesienie przez Uczestnika reklamacji lub nieuznanie reklamacji nie wpływa na uprawnienie Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • 6. DOBROCZYNNOŚĆ
 • 6.1. Partnerem charytatywnym Oferty Specjalnej jest organizacja FUNDACJA AMICIS ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, KRS 0000228508 (zwana dalej Partnerem).
 • 6.2. AMICA zobowiązuje się do wpłaty 1% wartości Zestawów Promocyjnych objętych Ofertą Specjalną na konto wskazanego w pkt. 6.1. Partnera, a kwota ta zostanie przekazana najpóźniej do końca 2016 roku.
 • 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 • 7.1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 • 7.2. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszej Oferty Specjalnej jest AMICA Handel i Marketing Sp. z o.o. (ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań).
 • 7.3. AMICA powierza przetwarzanie danych osobowych w zakresie i czasie niezbędnym do przeprowadzenia Oferty Specjalnej Organizatorowi.
 • 7.4. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie na potrzeby prowadzenia Oferty Specjalnej. Ponadto Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. danych osobowych dla celów marketingowych produktów i usług marki AMICA lub dla celów otrzymywania od Amica Handel i Marketing Sp. z o.o. informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2012 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U.2013, poz. 1422).
 • 7.5. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania.
 • 7.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla udziału w Ofercie Specjalnej.
 • 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 8.1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Ofercie Specjalnej w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres Organizatora.
 • 8.2. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Ofercie Specjalnej.
 • 8.3. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Ofercie Specjalnej nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.
 • 8.4. Wszelkie informacje o Ofercie Specjalnej dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 • 8.5. Regulamin Oferty Specjalnej dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na Stronie internetowej.
 • 8.6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa cywilnego.
 • 8.7. Oferta Specjalna nie łączy się z innymi promocjami na produkty marki Amica.

Zgłoszenie produktów i regulamin na stronie producenta

Przejdź do produktów AMICA

Firma

AGD SMART Wysokińscy Sp.J.
ul. Sławęcińska 8, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

Infolinia:
Pon. - Pt.: 9:00 - 18:00
(22) 877 77 77, (22) 877 77 78, 0 801 011 977
e-mail: sprzedaz@agdsmart.pl

Dział importu:
tel: +48 604 509 100
e-mail: piotr@agdsmart.pl

Dział exportu:
tel: +48 533 489 433
e-mail: saiko.vitali@agdsmart.pl

Kontakt dla firm:
tel: +48 533 100 058
e-mail: krzysztof.szewczyk@agdsmart.pl

Pon. - Pt.: 09:00 – 18:00

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.